Bostadsanpassning

För att kunna leva ett aktivt liv trots funktionshinder behöver ibland närmiljön anpassas utifrån de individuella förutsättningarna.

För funktionshindrade finns bidrag för att anpassa sin permanentbostad. Bidraget kan utgå för alla former av bestående funktionsnedsättning till exempel rörelsehinder, nedsatt syn, allergi medmera.

Inomhus kan en anpassning gälla till exempel att ordna en duschplats i stället för badkar, ta bort trösklar, bredda dörrar, automatiska dörröppnare, lyftanordningar mm. Utomhus kan en anpassning gälla till exempel räcken och ledstänger, hårdgöring av gångvägar, balkongtrallor, ramper medmera.

Den som äger sin bostad, är bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst kan söka. För anpassning av hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens medgivande.

Ansökningsblanketter

Ansökningsblanketter kan du få på din vårdcentral eller hos din distriktssköterska.

Det är en fördel om det till ansökan bifogas ett intyg från distriktssköterska, arbetsterapeut, läkare eller motsvarande som intygar behovet av bostadsanpassning.

Biståndshandläggaren eller arbetsterapeuterna kan hjälpa dig vid ansökan.

Sidan uppdaterades senast: 2017-01-18