Bygglov och andra lov

Läs mer om de så kallade Attefalls-husen i plan och bygglagen här

Bygglov

Bygglov krävs normalt för att bygga nytt, bygga till eller för att göra vissa ändringar. Det krävs även bygglov för väsentligt ändrad användning av en byggnad t ex från garage till verkstad, från bostad till kontor. Bygglovsplikten kan vara olika beroende på var i kommunen man bygger och det är därför inte möjligt att ge en kort sammanfattning. Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller för din byggnad/fastighet.

Anmälan

Installation eller stora ändringar av hissar, eldstäder, rökkanaler, ventilation eller vatten och avlopp är åtgärder som normalt kräver anmälan

Förhandsbesked

Innebär en prövning av om den tilltänkta byggnaden kan tillåtas på den plats du tänkt dig. Det kräver inte lika omfattande ansökningshandlingar som bygglovet och rekommenderas när det är tveksamt om bygglov kan beviljas.

Villkorsbesked

Du kan begära ett villkorsbesked innan du lämnar in en ansökan om lov. I villkorsbeskedet får du till exempel veta om den tänkta åtgärden är att betrakta som ombyggnad eller en annan ändring.

Nybyggnadskarta

Ska du bygga nytt eller bygga ut är det hos oss du beställer nybyggnadskarta. Kartan visar rådande förutsättningar för din fastighet och innehåller byggnader, gränser med mera. På nybyggnadskartan ritar du in och måttsätter det du ska söka bygglov för. När du kompletterat nybyggnadskartan med dessa uppgifter har du skapat en situationsplan som ska användas i bygglovsansökan.

Kartan levereras i pappersformat eller digitalt format, då som pdf-fil. Pdf-filen går att använda som ett digitalt underlag i till exempel CAD-program där det går att rita in, markera och måttsätta byggnaderna enligt våra önskemål.

Vårt mål är att leverera kartan inom 10 arbetsdagar.

Ny plan- och bygglag

En ny enklare plan- och bygglag började gälla den 2 maj 2011. Det innebär att plan- och byggprocessen förenklas samtidigt som kontrollen av byggandet skärps. Det här är några viktiga nyheter:

  • Miljö- och klimataspekter ska beaktas vid planläggning och byggande.
  • Alla som söker bygglov ska kunna få besked inom tio veckor.
  • Skyldighet att i bygglov pröva krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
  • Det generella kravet på bygganmälan före byggstart slopas. Innan en bygg-, rivnings- eller markåtgärd påbörjas krävs startbesked. Innan ett byggnadsverk får tas i bruk krävs ett slutbesked.
  • Processen att ta fram en ny detaljplan förenklas och förkortas genom att krav på planprogram slopas.
  • Hänsyn ska tas till förutsättningarna för telekommunikation och annan informationsteknik, till exempel bredband.
  • En byggsanktionsavgift ersätter de nuvarande tre avgiftsmöjligheter.

Var förekommer förorenad mark

Här finns information om mark som potentiellt är förorenadlänk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades senast: 2017-04-25