Bygglov

För en rad byggåtgärder krävs särskilt tillstånd - bygglov.

Bygglov krävs normalt för att bygga nytt, bygga till eller för att göra vissa ändringar. Det krävs även bygglov för väsentligt ändrad användning av en byggnad t ex från garage till verkstad, från bostad till kontor. Bygglovsplikten kan vara olika beroende på var i kommunen man bygger och det är därför inte möjligt att ge en kort sammanfattning. Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller för din byggnad/fastighet.

Anmälan

Installation eller stora ändringar av hissar, eldstäder, rökkanaler, ventilation eller vatten och avlopp är åtgärder som normalt kräver anmälan.

Beslut i bygglovsärenden

Fattas i de flesta fall av tjänstemän. Handläggningstiden är normalt minst 5 veckor förutsatt att kompletta bygglovshandlingar har inlämnats.

Om ärendet kräver beslut av bygg-och miljönämnden så är handläggningstiden omkring 6 veckor. Vid helgdagar och semestertid får man räkna med motsvarande längre handläggningstid. För bygglov och anmälan betalar du en avgift enligt en av kommunfullmäktige fastställd taxa.

För snabbast möjliga handläggning fordras:

 • Att du lämnar in tydliga och fullständiga handlingar.
 • Ritningarna ska vara tydliga och fackmässigt utförda.
 • Att det du vill göra stämmer med detaljplanen. En mindre avvikelse ökar handläggningstiden.
 • Att det du vill göra tar hänsyn till kulturvärden, stadsbild och grannar. Bygglovansökan som är dåligt anpassat till befintlig byggnad eller dyl kan nekas bygglov.


Kartunderlag och allmän bygglovsinformation

Vi står också till tjänst med kartunderlag via kart-och mätenheten. Du kan läsa mer om kartor och mätningsarbeten under fliken: Kommun och politik/ Kartor och geografisk information

Detaljplaner, riktlinjer och byggbestämmelser

Vill du ha mer information och upplysningar om detaljplaner, riktlinjer och byggbestämmelser kontakta bygg- och miljöförvaltningen. Du kan läsa om aktuella detaljplaner under fliken: Kommunens planarbete.

Villkorsbesked

Du kan begära ett villkorsbesked innan du lämnar in en ansökan om lov. I villkorsbeskedet får du till exempel veta om den tänkta åtgärden är att betrakta som ombyggnad eller en annan ändring.

Ny plan- och bygglag

En ny enklare plan- och bygglag började gälla den 2 maj 2011. Det innebär att plan- och byggprocessen förenklas samtidigt som kontrollen av byggandet skärps. Det här är några viktiga nyheter:

 • Miljö- och klimataspekter ska beaktas vid planläggning och byggande.
 • Alla som söker bygglov ska kunna få besked inom tio veckor.
 • Skyldighet att i bygglov pröva krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
 • Det generella kravet på bygganmälan före byggstart slopas. Innan en bygg-, rivnings- eller markåtgärd påbörjas krävs startbesked. Innan ett byggnadsverk får tas i bruk krävs ett slutbesked.
 • Processen att ta fram en ny detaljplan förenklas och förkortas genom att krav på planprogram slopas.
 • Hänsyn ska tas till förutsättningarna för telekommunikation och annan informationsteknik, till exempel bredband.
 • En byggsanktionsavgift ersätter de nuvarande tre avgiftsmöjligheter.

Sidan uppdaterades senast: 2017-04-24