Tekniskt samråd

Bygglovs- eller anmälningspliktiga ärenden kräver ett så kallat tekniskt samråd och att en kontrollansvarig utses. Vid enklare åtgärder krävs normalt inget tekniskt samråd eller en kontrollansvarig. Även om bygg- och miljönämnden anser att det inte behövs ett tekniskt samråd så kan byggherren alltid begära ett sådant möte.

Det är bygg- och miljönämnden som kallar till det tekniska samrådet. Förutom nämndens representant närvarar byggherren och den kontrollansvarige. Ibland är det lämpligt att också entreprenörer eller andra sakkunniga medverkar.

Vid samrådet diskuteras bland annat vilken kontroll som behöver finnas för att som lägst kunna uppnå de minimikrav som samhället ställer. Senast vid det tekniska samrådet ska byggherren lämna in förslag på kontrollplan och övriga tekniska handlingar som krävs för att bygg- och miljönämnden ska kunna pröva frågan om startbesked.

I PBL 10 kapitel framgår vad som ska gås igenom på mötet.  Bygg- och miljönämnden är skyldig att föra protokoll över det tekniska samrådet.

Observera att byggnadsarbetena inte får påbörjas förrän bygg- och miljönämnden fastställt kontrollplanen genom ett startbesked. Börjar man för tidigt kan man få betala en byggsanktionsavgift.

Sidan uppdaterades senast: 2017-05-11