Karta över planerad gång- och cykelväg Värnamovägen Smålandsstenar

Utbyggnad av gång- och cykelväg i smålandsstenar

Planerad utbyggnad av gång- och cykelväg på Värnamovägen, väg 153 i Smålandsstenar.

I samband med att Trafikverket under 2017 ska utföra beläggningsarbeten på Värnamovägen planeras en gång- och cykelväg att byggas på Värnamovägens norra sida, mellan Västra järnvägsgatan och Ågårdsvägen. Befintlig gångbana kommer att göras om till en tre meter bred gång-, cykel- och mopedväg med avskiljande kantsten mot körbanan.

Upprustningen innebär att kör- och gångbanan på södra sidan kommer få en ny beläggning och att kantstenen kommer att justeras.

Projektet utförs av Trafikverket i samarbete med Gislaveds kommun för att förbättra förutsättningarna för gående och cyklister på sträckan. En gångpassage kommer att anläggas på sträckan så att oskyddade trafikanter ska kunna korsa gatan på ett tryggt sätt och för att förbättra framkomligheten för människor med nedsatt rörelseförmåga.

Arbetet planeras utföras under 2017.

Kostnaden för gång- och cykelvägen beräknas till 700-900 tkr och delas lika mellan Trafikverket och Gislaveds kommun.

 

Sidan uppdaterades senast: 2017-01-18