Bivägen, del av Norra Hestra Kyrkobol 1:97 i Hestra

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:39 samt bekräfta användningen för befintlig bebyggelse i området.

Området är beläget i centrala Hestra i korsningen mellan Mogatan och Brogatan. Inom området finns idag en byggnad som innehåller 18 lägenheter, två lokaler och en kommunal brandstation. På östra sidan gränsar området till Agnsjön. Områdets area är cirka 4600 kvadratmeter och marken ägs till största del av Gislaveds kommun.

Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden 18 april – 30 maj 2016. Utifrån yttranden som inkom under samrådstiden upprättades en samrådsredogörelse och planförslaget reviderades.

Den reviderade planen ställdes ut för granskning. Myndigheter, sakägare och berörda informerades skriftligen och annonsering om utställningen gjordes i ortstidningarna. Förslaget fanns utställt för granskning under tiden 21 november – 19 december 2016 på biblioteket i Hestra samt i kommunhusets reception i Gislaved. Utifrån yttranden som inkommit under granskningen upprättades ett utlåtande och mindre ändringar gjordes.

Bygg- och miljönämnden antog vid sitt sammanträde den 2 februari 2017 detaljplanen för Bivägen, del av Norra Hestra Kyrkobol 1:97. De som yttrat sig senast under granskningen har tre veckor på sig att överklaga beslutet. Det prövas i så fall av Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Om ingen överklagar vinner planen laga kraft tre veckor efter att detaljplanen antogs. Detta kungörs med annons i lokala dagstidningen.

Kontakta bygg- och miljöförvaltningen om ni önskar ta del av ytterligare material eller har frågor om planen.

Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

bygg.miljo@gislaved.se


Planhandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Sidan uppdaterades senast: 2017-02-07