Detaljplan del av fastigheten Villstads-Haghult 1:16 i smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Förslagets syfte är att ge Bröderna Kristen Gemenskap möjlighet att upp-föra en ny samlingslokal på del av fastigheten Villstads-Haghult 1:16 i norra delarna av Smålandsstenar. I anslutning till samlingslokalen planläggs även mark för begravningsändamål

Samrådstiden för detaljplanen är 14 november – 18 december 2016

Under tiden finns planförslaget utställt i Torghuset i Smålandsstenar och i receptionen på kommunhuset i Gislaved.

För utbyte av information och synpunkter, inbjuder vi till ett samrådsmöte i Torghuset i Smålandsstenar, torsdagen den 8 december kl. 18.30.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:

Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

bygg.miljo@gislaved.se

De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende uppmanas att informera dessa om samrådet.

Senast den 18 december ska synpunkterna vara förvaltningen tillhanda.

Planhandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

GeoteknikPDF

MURPDF

Sidan uppdaterades senast: 2017-01-20