Ölmestad 5:37 i Reftele

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att öka den maximala byggnadshöjden från en våning till maximalt 8 meter. På fastigheten får endast bostäder byggas.

Detaljplanen hanteras enligt reglerna för standardförfarande med möjlighet att gå in i begränsat förfarande. Detta innebär att planen först genomgår ett samråd med en samrådskrets och om den godkänns av samrådskretsen så kan planen direkt gå till antagande. Om synpunkter inkommer så fortsätter planen till granskning innan antagande. Efter det att samråd, och möjligen granskning, genomförts och inkomna synpunkter sammanfattats i ett utlåtande samt samrådskretsen informerats att ett färdigt förslag finns så kan ändringen av detaljplanen antas.

Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden 21 november – 13 januari 2017. Förslaget fanns utställt på biblioteket i Reftele samt i kommunhusets reception i Gislaved. Utifrån yttranden som inkommit under samrådstiden upprättades ett utlåtande och mindre ändringar gjordes.

Bygg- och miljönämnden antog vid sitt sammanträde den 2 februari 2017 detaljplanen för fastigheten Ölmestad 5:37 i Reftele. De som yttrat sig under processen har tre veckor på sig att överklaga beslutet. Det prövas i så fall av Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Om ingen överklagar vinner planen laga kraft tre veckor efter att detaljplanen antogs. Detta kungörs med annons i lokala dagstidningen.

Kontakta bygg- och miljöförvaltningen om ni önskar ta del av ytterligare material eller har frågor om planen.

Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

bygg.miljo@gislaved.se

 

Planhandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

BullerutredningPDF

Sidan uppdaterades senast: 2017-02-07