Tillstånd och regler

Så här går det till att ansöka om tillstånd


  1. Kontrollera med Gislaveds kommun om platsen du vill hyra är ledig.
  2. Sök tillstånd hos närmaste polismyndighet. Polisen tar ut en ansökningsavgift.
  3. Polismyndigheten skickar din ansökan på remiss till kommunen för yttrande.
  4. I kommunens yttrande tas ställning till upplåtelsen och upplåtelseavgiftens storlek utifrån kommunfullmäktiges fastställda taxa.
  5. Yttrandet sänds åter till polismyndigheten som utfärdar ett eventuellt tillståndsbevis.
  6. Kommunen debiterar avgiften för upplåtelsen.

Glöm inte att alltid kontakta kommunen för att kontrollera om platsen du vill hyra är ledig innan du lämnar in din ansökan till polisen!

Försäljning av livsmedel

Om du avser att sälja livsmedel av något slag kan du behöva tillstånd från kommunens livsmedelsenhet.

Läs mer om vilka regler som gäller för försäljning av livsmedel.

Ditt ansvar vid upplåtelse

Kommunen påtar sig inga kostnader i samband med upplåtelsen. Ansvarig anordnare är ersättningsskyldig enligt skadeståndslagen för skador som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållas på kommunens mark och anläggningar.

Området ska städas och återställas till befintligt skick efter tillståndstidens slut. Om extra städning eller andra åtgärder måste vidtas på grund av aktiviteterna, kommer detta att debiteras sökanden. Gislaveds kommuns lokala ordningsföreskrifter ska åtföljas. Affischering får enbart ske på kommunens anslagstavlor.

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller, förutom de allmänna lokala ordningsföreskrifterna, också kommunens ordningsföreskrifter om torghandel.

Avstängning av gator

Om arrangemanget kräver en avstängning av gator måste du i god tid kontakta tekniska kontoret.

Senast ändrad: 2015-05-11 av Gunnar Gustafsson