SKL Insikt 2015

Alla företag som fått ett myndighetsärende beslutat av Gislaveds kommun under 2014, har fått en enkät kring vad de tyckte om hanteringen av ärendet. 193 kommuner har valt att delta i år, Gislaveds kommun är med för andra gången och kan därmed se en utveckling sedan 2013. Ett litet steg upp totalt, men stor förändring inom de delar man fokuserat förändringsarbetet på.

Här kan du läsa om resultatet för Gislaveds kommun 2015.

Effektivitet är viktigt i service till näringslivet

Årets resultat visar att det är effektivitet som näringslivet i Gislaveds kommun menar är viktigast att förbättra när det handlar om kontakt för olika former av tillstånd.

Företag som varit i kontakt med Gislaveds kommun i ett myndighetsärende har nu en positivare upplevelse av tillgänglighet, rättssäkerhet och bemötande. Nu är tidsramar och effektivitet det som har mest förbättringspotential, enligt enkätsvaren.

Internt i organisationen har alla berörda fått diskutera kring resultaten i olika grupper, och bland annat kommit fram att man behöver skynda på det redan påbörjade arbetet med att kartlägga processer. Samordning kring utbildningar i olika handläggningssystem samt andra förbättringsförslag har också diskuterats, och förslagen hanteras nu av respektive förvaltning för att se hur man kan förstärka det pågående interna förbättringsarbetet ytterligare.

Av de företag som svarat är 45% helt nöjda med effektiviteten, så man tittar även på hur man kan föra över lärdomar mellan enheter och förvaltningar för sådant som fungerar bra idag.

Förbättring sedan förra undersökningen

Enkäten frågar både om uppfattningen kring specifika delar av servicen, men även övergripande i tre avslutande frågor som ger det NKI (Nöjd kund index) som jämförs nationellt.

Gislaveds kommun har totalt gått från 59 i NKI Nöjd kund Index till 60, alltså en liten ökning. Inom bygglov och miljö/hälsa har betyget förbättrats en poängenhet. Inom brandtillsyn har betyget förbättrats tre enheter. Miljö och hälsoskydds ärenden får högre betyg än sist, men fortfarande ett lågt betyg generellt i enkäten och eftersom antal miljöärenden i Gislaveds kommun är många så påverkar det resultatet totalt. De flesta företag som svarat på enkäten finns inom industrin.

Alla kommuner har förbättrat sig ungefär lika mycket i snitt, så Gislaveds kommun har inte klättrat i rankingen.

Kommande undersökning

Undersökningen Insikt kommer fr.o.m. vintern 2016 att ändras från vartannat år till att genomföras löpande. Företag skall då få en enkät direkt efter avslutat ärende, och på så sätt skall man snabbare kunna fånga upp signaler. Ett antal kommuner har redan startat som piloter.

Gislaveds kommun påbörjar implementering av det arbetet under hösten 2015 som i första hand syftar till att mäta servicen gentemot näringslivet och åtgärda direkt när det behövs, men man kommer också undersöka  möjligheten att mäta privatpersoners nöjdhet i exempelvis bygglovsärenden.

Lotsande organisation

Undersökningen visar att en femtedel av företagens myndighetsärenden hanteras av mer än en förvaltning. Sedan förra undersökningen 2013 har beslut tagits om riktlinjer för en lotsande organsiation som skall säkerställa att komplexa företagsärenden hanteras förvaltnings-överskridande och att man arbetar mer proaktivt för att öka beredskapen.

Läs mer om riktlinjer för lotsande organisation här.

214 företag har svarat i år

Gislaveds kommun har deltagit 2015 med 345 avslutade ärenden föregående år. 214 företag har svarat med en svarsfrekvens på 67%. Störst andel ärenden som ingår är inom miljö och hälsoskydd 64%, bygglov 22% och brandtillsyn 12%.

Sidan uppdaterades senast: 2015-09-14