Foto: smålandsbilder.se

Annan hjälp

LSS-lagen gäller för personer:

 • med utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd.
 • med bestående och betydande hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • som till följd av andra stora och varaktiga funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och service.

LSS är en rättighetslag och du som ingår i vår verksamhet har du rätt att ansöka om:

 • rådgivning och annat personligt stöd.
 • personlig assistans.
 • ledsagarservice
 • kontaktperson.
 • avlösarservice i hemmet.
 • korttidsvistelse utanför det egna hemmet.
 • korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år.
 • boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn.
 • bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna.
 • daglig verksamhet.

Har du frågor eller behöver stöd kan du ta kontakt med vår LSS-handläggare. Kontaktuppgifter finns i den högra spalten. Under länkar kan du läsa LSS-lagstiftningen i sin helhet.

Sidan uppdaterades senast: 2017-05-08