Foto: smålandsbilder.se

SoL, LSS

Bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Bistånd kan beviljas enligt socialtjänstlagen i form av boende, boendestöd och dagverksamhet. Även andra insatser såsom hemtjänst, trygghetslarm och kontaktperson är möjliga att ansöka om.

Bistånd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Vid vissa omfattande psykiska funktionshinder kan bistånd beviljas enligt LSS (se en sammanfattande information om lagen nedan). Det kan till exempel gälla boende, kontaktperson och ledsagning.

Sammanfattande information om LSS:

Lagen gäller från den 1 januari 1994. Enligt LSS ges personer med betydande funktionshinder, enligt biståndsbeslut, rätt till personlig assistans och andra former av stöd och service.Den enskilde måste själv ansöka om insats enligt LSS. Om den sökande är under 15 år eller själv saknar förmåga att på egen hand söka insatser, kan vårdnadshavare, god man förmyndare eller förvaltare begära insatser för denne.

Lagen gäller för:

  • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer som till följd av andra stora och varaktiga funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och service.

Lagen innehåller 10 rättigheter:

1.Rådgivning och annat personligt stöd. Denna insats ansvarar Landstinget för.
2. Personlig assistans.
3. Ledsagarservice.
4. Kontaktperson.
5. Avlösarservice i hemmet.
6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet.
7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år.
8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom.
9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna.
10.Daglig verksamhet.

Handikappersättning

Om du är sjuk eller funktionshindrad och har fyllt 16 år så kan du under vissa förutsättningar få handikappersättning. Upplysningar och hjälp med ansökan lämnas av försäkringskassan.

Sidan uppdaterades senast: 2017-04-18