Skolskjuts

Rätten till skolskjuts

I Skollagen 10 kap. § 32 står att: "Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet".

För barn i förskolan eller i förskoleklassen finns ingen lagreglerad skyldighet för kommunen att anordna skolskjuts. Gislaveds kommun har beslutat att erbjuda barn i förskoleklassen skolskjuts med samma rätt som för elever i årskurs 1-3.

Gymnasieelevers resor regleras i Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, där det uttrycks att "...ansvara för elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är minst sex kilometer.".

Skollagen anger inte i närmare detalj när skolskjuts ska anordnas. Kommunen bedömer utifrån elevens förutsättningar och lokala förhållanden när skolskjuts ska anordnas och vilka elever som ska få skolskjuts. Kommunens bedömning grundar sig på avståndet mellan hemmet och skolan, skolvägens trafikförhållanden och elevens ålder.

Information om skolskjuts i Gislaveds kommun

Gällande skolskjutsreglemente antogs av kommunfullmäktige 2012-10-25. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-06-20 om en uppdatering. I reglementet beskrivs närmare vad som gäller för skolskjuts i Gislaveds kommun.

Följande avstånd mellan hemmet och skolan berättigar till skolskjuts:

Årskurs F-3: 2,0 km (F avser förskoleklass)
Årskurs 4-9: 3,0 km
Gymnasieelever: 6,0 km

Ansökan om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts ska göras på särskild blankettPDF. Blanketten lämnas till skolans expedition.

Växelvis boende

Det finns även möjlighet att få skolskjuts vid växelvis boende. Ansökan och schema ska lämnas in till skolexpeditionen. Läs mer i "Information om skolskjuts vid växelvis boende".PDF

Prövning och bedömning

Prövning och bedömning av rätten till skolskjuts gör vanligen rektor i samråd med skolskjutssamordnare.

Sidan uppdaterades senast: 2017-04-25