Buller, radon och luftkvalitet

Buller

Buller kan beskrivas som icke önskvärt ljud. Höga bullernivåer medför risk för direkt skada på hörselorganen men kan också orsaka stress.

Radon

Radon är en osynlig och luktfri gas som finns naturligt överallt runt omkring oss. Det är när halterna i våra bostäder och på våra arbetsplatser blir förhöjda som riskerna ökar. Radon i inomhusmiljön orsakar cirka 500 fall av lungcancer årligen, men radon är inte en akut hälsofara utan det är den sammanlagda stråldosen som avgör risken.

Luftkvalitet och miljöövervakning

Miljöövervakning inom Gislaveds kommuns geografiska område genomförs i samverkan mellan kommunen, länsstyrelsen och vattenråden. När det gäller övervakning av vatten så sker den främst genom vattenrådens recipientkontroll och kalkningseffektuppföljningen som omfattar både vattenkemisk och biologisk uppföljning.

Nedfall av luftföroreningar inklusive påverkan på markkemi mäts av Jönköpings läns Luftvårdsförbund i vilket kommunen är medlem. Under 2013 bildades ett samverkansområde av kommunerna i länet för att kontinuerligt följa upp luftkvaliteten i tätorter.

 

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-22