Avgifter och taxor inom bygglov och kartor

När du ska bygga behöver du betala en avgift för att söka bygglov, förhandsbesked, strandskyddsdispens eller göra en så kallad anmälan. Du får även betala för kartor och mätningar i samband med att du söker bygglov. Det går inte att i förväg tala om exakt vad en ansökan eller anmälan kommer kosta då avgiften beror på många olika faktorer. Här ser du de olika avgifterna samt vilka riktlinjer som gäller.

Avvikelser mot detaljplanen

Om ansökan avviker från detaljplanen blir din bygglovskostnad dyrare. Priset varierar beroende på hur omfattande ärendet är. Därför är det inte möjligt att kortfattat ange en exakt avgift för olika bygglovsärenden. 

Återkallad eller avvisad ansökan

Även då du återkallar eller får en ansökan avvisad behöver du betala en avgift för nedlagd tid.

Storleken på avgiften för bygglov beror på vad du ska bygga och omfattningen av det. Även andra faktorer, som avvikelser mot detaljplanen och område kan påverka avgiften.

Faktura och betalning

Du får en faktura med posten efter att vi tagit beslut i ditt ärende eller när din beställda karta eller mätning är klar. Det kan ta några veckor innan fakturan kommer.

Du är alltid betalningsskyldig när du ansökt och beställt någon tjänst, även om beslutet är negativt. Detta gäller om ärendet blivit avvisat, du själv återkallat din ansökan eller om du får ett avslag från oss.

Sanktionsavgifter

Har du byggt, ändrat eller rivit något utan lov, startat en byggnation utan startbesked eller börjat använda en byggnation utan slutbesked kan detta medföra sanktionsavgifter.

Sanktionsavgift kan ges även om lov beviljas i efterhand, men ska inte ges om man frivilligt tar bort det olovligt byggda eller återställer det utförda inom en viss tid. Avgiften ska tas ut även om det olovliga utfördes i god tro.

Kan vi inte bevilja dig lov i efterhand och du inte frivilligt väljer att ta bort/återställa den olovliga åtgärden, kan byggnadsnämnden ge dig ett föreläggande, det vill säga tvinga dig att ta bort det olovligt byggda. Detta föreläggande kan kombineras med en avgift, vite, om det inte följs.

På Boverkets webbsida kan du räkna ut sanktionsavgiften Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för olika olovliga åtgärder.

Avgifter för bygglov med mera

Byggnadstyp

*Storlek

Cirkapris

Nybyggnad av enbostadshus

50-129 m2

18 500 kr

Nybyggnad av enbostadshus

130-199 m2

24 500 kr

Nybyggnad av enbostadshus

200-299 m2

30 500 kr

Nybyggnad av garage/carport

Mindre än 50 m2

3 800 kr

Nybyggnad av garage/carport

Större än 50 m2

7 800 kr

Tillbyggnad av uterum

Oavsett storlek

4 100 kr

Tillbyggnad av enbostadshus

Mindre än 15 m2

4 500 kr

Tillbyggnad av enbostadshus

16-49 m2

7 800 kr

Tillbyggnad av enbostadshus

50-129 m2

16 000 kr

Takkupa


3 700 kr

Mur eller plank vid enbostadshus

4 900 kr

Mindre fasadändring enbostadshus

2 800 kr

Förhandsbesked


6 100 kr

Strandskyddsdispens- enbostadshus

11 600 kr

*Storlek- avser bruttoarea samt öppen areaAvgift för bygglovsbefriade men anmälningspliktiga åtgärder, exempelvis för Attefall

Byggnadstyp

Storlek

Cirkapris

Tillbyggnad

15 m2

1 800 kr

Komplementbostadshus

25 m2

2 600 kr

Komplementbyggnad (garage/carport/förråd)

25 m2

1 800 kr

Inredning av ytterligare bostad i enbostadshus

1 800 kr

Takkupa/takkupor

1 800 kr

Installation av eldstad

1 500 krAvgift för kartor

Karttyp

Storlek/övrigt

Cirkapris

Nybyggnadskarta- Enbostadshus/enstaka byggnad

Oavsett tomtyta

8 100 kr

Nybyggnadskarta- övriga byggnader (ej enbostadshus)

Kostnaden ökar beroende på fastighetens storlek

8 000-

20 300 kr

Enkel nybyggnadskarta*

Oavsett tomtyta

2 300 kr

Enkel nybyggnadskarta- övriga

byggnader (ej enbostadshus)

Kostnaden ökar beroende på fastighetens storlek

2 300-

9 000 kr

Utdrag ur primärkartan

Attefall, murar och plank

900 kr

Utdrag ur fastighetskartan

Utanför detaljplan

500 kr

*Används vid tillbyggnader eller mindre nybyggnader exempelvis uterum, garage eller uthus


Utstakningsavgift

Typ av hus

Storlek

Cirkapris*

Enbostadshus

1-199 m2

7 000 kr

Enbostadshus

200-499 m2

10 400 kr

Komplementbyggnad

Mindre än 50 m2

1 700 kr

Komplementbyggnad

50-200 m2

2 900 kr

*För utstakning tillkommer moms med 25%

Grannhörande

Antal sakägare

Cirkapris

1-5

1 200 kr

6-9

2 400 kr

10 eller fler

3 500 kr


Sidan uppdaterades senast: