Förhandsbesked

Att ansöka om ett förhandsbesked kräver inte lika omfattande ansökningshandlingar som bygglovet och rekommenderas när det är tveksamt om bygglov kan beviljas.

Möjligheten för en sökande att försäkra sig om att en åtgärd kan tillåtas på en viss plats där detaljplan saknas eller inom områden där detaljplanens genomförandetid gått ut, kallas för förhandsbesked.

I ett förhandsbesked prövas därmed i första hand om en byggnadsåtgärd överhuvudtaget kan tillåtas på platsen, det är därför närmast en prövning av platsen och markens lämplighet för den avsedda åtgärden. 

Syftet med ett förhandsbesked är att byggherren ska kunna få ett första besked för att kunna fortsätta sin planering av bygget.

Bygg- och miljönämnden är bunden av sitt ställningstagande i förhandsbeskedet om ansökan om bygglov lämnas in inom 2 år. Frågor om den yttre utformningen prövas i samband med bygglovet.

Bygg- och miljöförvaltningen tar ut en avgift i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd taxa för handläggningen av förhandsbesked Öppnas i nytt fönster..

Sidan uppdaterades senast: