Strandskydd

Strandskydd finns till för att trygga förutsättningarna för friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för djur-och växtliv. Stränderna utgör en övergångszon mellan vatten och land vilket är viktigt för många växter och djur, dels som livsmiljö och dels för möjligheten till spridning.

Förbjudna åtgärder inom strandskyddet

Inom strandskyddat område är det inte tillåtet utan dispens att;

 • bygga nytt
 • ändra befintliga byggnader till nytt ändamål
 • gräva eller förbereda för byggnation
 • utföra anläggningar eller anordningar som hindrar eller försvårar för allmänheten att beträda ett område som annars skulle vara allemansrättsligt tillgängligt.
 • åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.
 • Exempel på tillståndspliktiga åtgärder är rabatter, staket och bryggor utanför hemfridszonen eller avgränsad tomtplats.

Särskilda skäl för strandskyddsdispens

Exempel på särskilda skäl för strandskyddsdispens utifrån de allemansrättsliga värdena;

 • tomt eller mark som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse
 • området finns utpekat som s.k. landsbygdsutvecklingsområden

Strandskyddet omfattar även livsvillkoren för djur- och växtliv. Även om det finns särskilda skäl kan inte dispens ges om de biologiska värdena påverkas på ett oacceptabelt sätt.

Hur du ansöker om strandskyddsdispens:

 • Fyll i e-tjänst nedan med beskrivning och motivering till önskad åtgärd.
 • Bifoga situationsplan med samtliga byggnader och anläggningar inritade i skala 1:500 eller 1:1000. I kartan ska framgå tomtplatsavgränsning och var utfarten till fastigheten är placerad
 • Översiktskarta som visar var stranden och det du önskar ha dispens för, är placerat.

Läs mer om vilka handlingar som krävs vid strandskyddsdispens. Öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: