Anbudsförfrågan Vitsippan

Gislaveds kommun bjuder in till anbudsförfrågan för bostadsbebyggelse inom fastigheten Vitsippan 2 och del av Gislaved 2:29 i Gislaved tätorts nordvästra delar.

Mål - inriktning

Gislaveds kommun växer och fler bostäder behöver byggas. Därför tar kommunen initiativ till markanvisning för att utveckla kvarteret Vitsippan i Gislaveds tätort med ny bebyggelse.

Kommunen har som mål att privata aktörer med egen drivkraft ska medverka i utformningen och genomförandet av den nya bebyggelsen. Inriktningen är bebyggelse av flerbostadshus som kommunen uppskattar kan inrymma cirka 80 - 140 bostäder.

Den byggherre som efter utvärdering utses som vinnare kommer att få teckna ett köpeavtal med kommunen i syfte att förvärva och bebygga kvarteret Vitsippan.

Förslag - anbud

Den tänkta exploateringens grundidé för området ska beakta långsiktig hållbarhet och möjligheten till en god livskvalité för de boende idag och för kommande generationer. Förslaget ska hålla hög arkitektonisk kvalité med en tydligt och väl förklarad gestaltningsidé. De enskilda bostädernas utformning ska ha en hög ambition vad gäller utformning, tillgänglighet och upplevelsevärden.

Utemiljöerna ska vara väl tilltagna och attraktiva med ett innehåll som bidrar till god livsmiljö för de boende inom kvarteret. Inslag som aktiva vistelseytor för unga och gamla med möjligheter till närodling och spontana möten är viktigt. Exploateringens parkeringsbehov ska inrymmas inom fastigheterna i linje med Gislaveds kommuns parkeringsnorm. För denna typ av exploatering gäller 11 parkeringsplatser per 1000 m² BTA bostäder.

Redovisningen av förslaget ska minst innehålla

 • Bolagets namn, adress, hemsida, organisationsnummer och kontaktperson.
 • Beskrivning av projektets grundidé och gestaltningsidé.
 • Kort beskrivning av bolagets ekonomiska förutsättningar och ekonomiska stabilitet som visar den ekonomiska förmågan att genomföra projekt av denna karaktär.
 • Kort beskrivning av den tänkta projektorganisationen.
 • Uppgift om upplåtelseform
 • Köpeskilling
 • En beskrivning av referensprojekt med liknande karaktär och omfattning. Minst ett liknande referensprojekt ska redovisas.
 • Bolaget ska redovisa sin kvalitets- och miljöprofil samt en redovisning av insatser och åtgärder för hållbar utveckling i projektet.

För utförligare information samt för att lämna förslag/anbud

Utvärdering

Utvärderingen av bidragen kommer att göras av en jury bestående av tjänstepersoner från kommunens förvaltningar.

Vid utvärdering kommer hänsyn tas till följande faktorer:

 • Projektets grundidé och gestaltningsidé.
 • Förslagets arkitektoniska kvalitéer.
 • Utformning av utemiljön och dess kvalitéer.
 • Förslagets lösningar av bostäderna, antal lägenheter samt storlekar, parkering och angöring och hur dessa bidrar till en fungerande helhet.
 • Förslagets hänsyn till kraven på hållbar utveckling.
 • Köpeskilling

Gislaveds kommun förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna förslag och har rätt att förkasta samtliga inkomna ansökningar.

Sidan uppdaterades senast: