Bastuberget i centrala Anderstorp

Kommunen växer och det finns en stor efterfrågan på bostäder i Anderstorp. Därför planeras nu för utveckling av området Bastuberget.

Privata byggaktörer kommer genom markanvisning bidra till utformning och genomförande av den nya bebyggelsen. Inriktningen är bebyggelse av flerbostadshus som uppskattas kunna inrymma mellan 70 - 100 bostäder. Kommunen uppmuntrar till att området bland annat kan innehålla seniorbostäder 70+.

Vi har fått in anbudsförslag från flera företag. Markanvisningen har tilldelats företaget RE Equity Fund AB den 24 augusti 2022.

Kommunen bjöd under våren 2022 in företag som bygger bostäder att vara med och utveckla den centrala och attraktiva marken i Anderstorp till en markanvisning.

Efter framställan av förslag görs bedömning av urval och därefter sker markanvisningen. Den utvalda byggherren samverkar därefter med kommunen i ny detaljplan för Bastuberget. Först därefter kan en tydligare bild ges av när byggprocessen kan komma i gång.

Bastuberget som ligger på en central och attraktiv plats där det tidigare låg en matbutik. Området kallas i dag i folkmun för "gamla Ica-tomten", men för de som bott på orten en tid kan namnet Bastuberget klinga bekant. Bastuberget var i mitten av förra seklet en plats för lek, och inom området fanns tidigare en gatustump som hette Bastubergsvägen

En attraktiv plats att verka och bo på

Anderstorp är en attraktiv plats att verka och bo på, och med den här satsningen utvecklar vi centrum till ett än mer levande och attraktivt plats för alla. Platsen vi vill omvandla till bostäder ligger i tät anslutning till både rekreation, service och handel.

Stadskvarter placerad runt mötesplats

Visionen om Bastuberget är ett urbant och exploaterat stadskvarter med flervåningshus som inrymmer handel och andra lokaler i markplan. Allt placeras runt ett torg som utformas som en mötesplats för olika aktiviteter. Visionen tar fasta på Anderstorpsåns kvaliteter och att utveckla området till en park med möjligheter till aktiv utevistelse och rekreation. Parkering till handel och lokaler sker på torget medan boendeparkeringar sker på kvartersmark.

Behov av attraktiva boenden för äldre

Kommunen ser att Bastuberget har flera olika målgrupper som kan tänkas vilja flytta in, med allt från yngre och barnfamiljer till den lite äldre målgruppen. Kommunen uppmuntrar till att delar av den kommande bebyggelsen blir seniorbostäder 70+ och på sätt möjliggöra att marknaden för enfamiljshus öppnas upp.

Bro till bro för att utveckla kommunen

Under 2019-2020 genomförde Gislaveds kommun ett visionsarbete för området mellan Storgatan och Anderstorpsån i centrala Anderstorp. Visionen kallas ”Bro till bro” och innebär en förtätning och förädling med i huvudsak bostäder och till en viss del lokaler för service och handel.

Visionen är indelad i två bebyggelseområden - ett i den västra delen och ett i den östra. Bastuberget som kommer ut på markanvisning i vår avser bebyggelsen i den östra delen som i folkmun kallas ”gamla ICA-tomten”.

Utvecklingen är en kommunal angelägenhet men avsikten är att den ska ske i samverkan med de exploatörer som markanvisas byggnationer inom visionen.

Sidan uppdaterades senast: