Kartbild över Baldersvägen med rött streck som visar den planerade sträckan som ska först åtgärdas

I kartbilden är den planerade sträckan markerad med röd färg.

Byte av ledningar under Baldersvägen

Tekniska förvaltningen kommer under mars månad att påbörja arbete med nya vatten- och avloppsledningar, serviser samt ny beläggning på Baldersvägen. Arbetet kommer att inledas vid Balderstorget och fortsätta fram till korsningen med Almedalsgatan.

Gislaved Energi kommer samtidigt att byta de befintliga belysningsstolparna.

Det här arbetet beräknas pågå under både andra och tredje kvartalet år 2020. Under arbetets gång kommer trafiken att ledas om och gatan kommer vara avstängd för genomfartstrafik. Trafik fram till fastigheterna kommer att vara möjlig under större delen av byggtiden.

Störningar under projektets gång kan förekomma i form av att vattnet tidvis är avstängt.

Vid frågor och funderingar är ni välkomna att kontakta oss på tekniska förvaltningen via telefon 0371–81000.

Tack för visad hänsyn och förståelse.

Sidan uppdaterades senast: 2020-03-10