Ny gång- och cykelväg, gata och parkering vid Åtteråsskolan i Smålandsstenar

Under februari månad 2020 kommer tekniska förvaltningen att påbörja arbetet med att bygga en separat gång- och cykelväg, infartsgata och parkering på nordöstra sidan av Åtteråsskolan i Smålandsstenar.

Infartsgatan kommer att byggas där den befintliga gång- och cykelvägen från Furugatan finns idag. Den nya gatans namn blir Flädervägen.

Gång- och cykelvägen, utmed Flädervägen, är den förbindelse som behövs för att knyta samman gång- och cykelvägen på Furugatan med Åtteråsskolan.

Parkeringsytor kommer också att byggas för att minska belastningen på den parkering som finns på västra sidan om Åtteråsskolan.

På Furugatan kommer ytterligare en upphöjd passage att byggas för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Vid korsningen med Flädervägen görs avsmalningar för att få ner hastigheten på Furugatan.

Under del av byggtiden kommer Flädervägen helt att stängas av vilket gör att varken fotgängare, cyklister eller leveransfordon kan använda infartsgatan. Ytterligare information kommer när det blir aktuellt med avstängning.

Arbetet beräknas vara färdigt i slutet av maj 2020.

Tillsammans skapar vi en bättre trafikmiljö!

Sidan uppdaterades senast: 2020-02-17