Bild 1.
Pågående byggnation av avloppsreningsverket i Sunnaryd, datum: 2021-05-20. 

Bild 1. Pågående byggnation av avloppsreningsverket i Sunnaryd, datum: 2021-05-20.

Nybyggnation och utbyggnad av VA-infrastruktur i Sunnaryd

Ett modernt avloppsreningsverk för framtiden i Sunnaryd

För att möta framtidens krav på rening av avloppsvatten kommer Gislaveds kommun bygga ett modernt avloppsreningsverk som ska ersätta den befintliga markbädden i Sunnaryd. Detta för att vattnet i Bolmen ska vara friskt och badvänligt både idag och i framtiden.

Med ett nytt reningsverk minskar de utsläpp som kan orsaka övergödning och risk för närmiljö och hälsa. Med modern teknik kommer vattnet som släpps ut från reningsverket att ha badvattenkvalité när det når Bolmen.

Kapaciteten i det nya reningsverket är 499 personekvivalenter vilket betyder att det är anpassat för 499 personers dagliga behov.

Indelat i två etapper

Projektet är indelat i två etapper, etapp 1 och etapp 2.

Figur 1.
Områdesmarkering av etapp ett och etapp två.

Figur 1. Områdesmarkering av etapp ett och etapp två.

Tidplan

Etapp 1

Tyvärr har det uppstått förseningar med etapp 1, men den senaste perioden har installationen av VA-processen pågått för fullt. Under vecka 45 gjordes en omfattande samordnad funktions- och egenprovning. För att sammanfatta gick det mycket bra, däremot behöver det utföras några korrigeringar och åtgärder. Den samordnade funktions- och egenprovningen kommer att fortsätta under vecka 3. Om det går bra under vecka 3, då är reningsverket godkänt att driftsättas. Vilket betyder att inkopplingen med ledningsnätet kan ske.

Etapp 2

Byggstart är planerad till vecka 49 och projektet beräknas bli klart våren 2023.

Byggnation etapp 2

Uppdatering december 2022

Gislaveds kommun skickade till alla fastighetsägare som ska vara ansluten till Gislaveds kommuns spillvattensnät informationsbrev om Lätt trycksatt avlopp och förslag på förbindelsepunkt.

Förbindelsepunkten är den punkt där fastighetsägarens vatten/avloppsledningar ansluts till det kommunala dricksvatten- och avloppsnätet. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan fastighetens och kommunens ledningar. En förbindelsepunkt ska upprättas till varje fastighet och i dess omedelbara närhet, som vanligtvis är ca 0,5 m utanför fastighetsgräns.

Figur 2. Illustration över förbindelsepunkt för avlopp

Figur 2. Illustration över förbindelsepunkt för avlopp


Fastighetsägare som önskar annan placering för förbindelsepunkt än föreslagen, får kontakta kommunen enligt utsända kontaktuppgifter för att gemensamt med kommunnen titta på möjligheten att flytta förbindelsepunkt.

Fastighetsägare ska markera ut sina gränspunkter åt det håll på fastigheten som avloppsanslutningen ska göras.

Gränspunkter ska markeras med en käpp/pinne för att de även ska synas om det kommer lite snö i vinter.

Om fastighetsägare inte vet säkert var sina gränspunkter är, får fastighetsägare gemensamt med en av kommunens mätningsingenjörer försöka hitta dessa punkter.

Mätningsingenjör kommer att finnas på platsen i Sunnaryd minst 1 dag per vecka för att markera ut respektive mäta in de nya avloppsledningarna.

Ej permanentboende i Sunnaryd kanske kan be någon granne om hjälp med denna uppgift.

Etablering och grävarbete för de nya spillvattenledningarna i Sunnaryd etapp2 har gått sakta men säkert sen mitten av december 2022.


Figur 3. Grävd sträcka i december 2022

Figur 3. Grävd sträcka i december 2022

Uppdatering januari-februari 2023

Efter julledighet fortsätter entreprenören i januari gräva sträckan från båtklubben till två fastigheter .

Figur 4. Sträcka från båtklubben till två fastigheter

Figur 4. Sträcka från båtklubben till två fastigheter

Bild 2: Rörläggare kontrollerar rätt djup och lutning i spillvattenledning. 23-01-16

Bild 2: Rörläggare kontrollerar rätt djup och lutning i spillvattenledning. 23-01-16

Bild 3: Arbetsområdet vid anslutning med båtklubben och 2 fastigheter 23-01-16

Bild 3: Arbetsområdet vid anslutning med båtklubben och 2 fastigheter 23-01-16


Under februari kommer entreprenören ha två arbetslag som gräver samtidigt på olika ställen.

Figur 5. Arbetsområden för de pågående grävarbetena

Figur 5. Arbetsområden för de pågående grävarbetena

Markfrågor för etapp 2

Sträcka och arealer som berör privat mark är uppmätt. Arbetet med värdering samt upprättande av avtalsutkast sker parallellt med det fysiska arbetet och kommer att delges respektive fastighetsägare så fort det är klart.

Pumpstation eller inte

Vid projektering av spillvattenledning har det framkommit att en del av fastigheterna kommer behöva pumpstation. Benämnig för denna är Lätt Trycksatt Avlopp (LTA-station) .

Mer detaljerad information kring detta kommer att förmedlas direkt till berörda fastighetsägare.

Ledningar kommer förläggas i vägar.

Figur2:  Illustration var det kommer behövas
pumpstation respektive inte. P = Pumpstation S = Självfallsledning (Ej
Pumpstation)

Figur2: Illustration var det kommer behövas pumpstation respektive inte. P = Pumpstation S = Självfallsledning (Ej Pumpstation)


En del av ledningssträckan kommer vara i mark som kommunen äger och en del kommer vara i privat mark.

Sträckan och arealen som berör privat mark är uppmätt. Värdering samt upprättande av avtal sker parallellt med det fysiska arbetet och delges berörda fastighetsägare så fort det är klart.

Styrud Ingenjörsfirma AB och Rohdinschakt AB är anlitade för att anlägga de nya avloppsledningarna till Sunnaryd.

Vid förläggning av ledningen i anslutning till skyddsvärda träd kommer metoden styrd borrning användas för att skydda träden.

Ansvar vid installation av LTA-station


Lätt Trycksatt Avlopp (LTA) finns på många ställen i Gislaveds kommun där det inte är möjligt med ett självfallssystem för spillvatten, utan det istället behöver pumpas vidare till det kommunala ledningsnätet.

Information för dig som bor i en fastighet som är ansluten till Gislaveds kommuns spilledningssnät med en LTA-pump. Pdf, 423.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kostnad att koppla på sig till VA-nätet

Om du vill veta vad det kostar att ansluta till kommunalt vatten och avlopp så kan du själv göra en preliminär beräkning av anläggningsavgift på Gislaved kommuns hemsida, se länk: Avgifter, vatten och avlopp - Gislaved.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För den som har stor tomtyta finns det en begränsningsregel som gör att anläggningsavgiften inte blir allt för hög. Syftet är att det ska bli skapligt lika för alla. Observera att det är en preliminär beräkning!

Sidan uppdaterades senast: