Bild 1.
Pågående byggnation av avloppsreningsverket i Sunnaryd, datum: 2021-05-20. 

Bild 1. Pågående byggnation av avloppsreningsverket i Sunnaryd, datum: 2021-05-20.

Nybyggnation och utbyggnad av VA-infrastruktur i Sunnaryd

Ett modernt avloppsreningsverk för framtiden i Sunnaryd

För att möta framtidens krav på rening av avloppsvatten kommer Gislaveds kommun bygga ett modernt avloppsreningsverk som ska ersätta den befintliga markbädden i Sunnaryd. Detta för att vattnet i Bolmen ska vara friskt och badvänligt både idag och i framtiden.

Med ett nytt reningsverk minskar de utsläpp som kan orsaka övergödning och risk för närmiljö och hälsa. Med modern teknik kommer vattnet som släpps ut från reningsverket att ha badvattenkvalité när det når Bolmen.

Kapaciteten i det nya reningsverket är 499 personekvivalenter vilket betyder att det är anpassat för 499 personers dagliga behov.

Tidplan

  • Projektet är indelat i två etapper, etapp ett och etapp två, och just nu är det fokus på att etapp ett ska bli färdigställt och att nybyggnationen av etapp 2 påbörjas. Tyvärr har det uppstått förseningar med etapp ett men de senaste veckorna har installationen av VA-processen pågått för fullt. I enlighet med hur det ser ut för tillfället planerar man att driftsätta det nya avloppsreningsverket i Sunnaryd under oktober-månad.

Indelat i två etapper

Projektet är indelat i två etapper och just nu är det fokus på att sätta i drift etapp ett.

Figur 1.
Områdesmarkering av etapp ett och etapp två.

Figur 1. Områdesmarkering av etapp ett och etapp två.

Pumpstation eller inte

Tekniska förvaltningen va har utfört en utredning och baserat på utredningen har det kommit fram till att en del av fastigheterna kommer behöva pumpstation.

Figur 2.
Illustration vart det kommer behövas pumpstation respektive inte. P =
Pumpstation S = Självfallsledning (Ej Pumpstation)

Figur 2. Illustration vart det kommer behövas pumpstation respektive inte. P = Pumpstation S = Självfallsledning (Ej Pumpstation)


I enlighet med utredningen kommer det behövas pumpstationer däremot är det inte färdigställt vart exakt och hur många pumpstationer det kommer behövas. Det finns just nu två olika alternativ och de är:

  • En pumpstation för varje fastighet.
  • En pumpstation för flera fastigheter.

Valet av hur många pumpstationer som kommer behövas i området är beroende av projekteringen och andra administrativa aspekter. För information är projekteringen inte påbörjad för etapp 2.

Figur 3.
Illustration hur en pumpstation försörjer flera fastigheter.

Figur 3. Illustration hur en pumpstation försörjer flera fastigheter.

Figur 4.
Illustration hur en pumpstation försörjer vardera fastighet. 

Figur 4. Illustration hur en pumpstation försörjer vardera fastighet.


Tekniska förvaltningen va har några punkter som de måste förhålla sig till när det gäller pumpstationer och vilka de är presenteras nedan i punktform:

  • Erbjuder kommunen självfallsledning från förbindelsepunkten (FP) men mindre än 20% av totala antal fastigheterna i området inte får självfall så ska fastighetsägaren bekosta och äga pumpenheten som pumpar fastighetens avlopp till det allmänna va-nätet.
  • Erbjuder kommunen självfallsledning från FP men mer än 20% av det totala antal fastigheter i området inte får självfall så ska kommunen tillhandahålla, äga och stå för drift av pumpenheterna.
  • Erbjuder kommunen en tryckledning från FP så tillhandahåller kommunen pumpenheten, äger och står för det mekaniska underhållet.
  • Fastighetsägaren bekostar alltid erforderliga anordningar för att sammankoppla enheten med installationen i övrigt, detta inkluderar även elarbetet från fastigheten till pumpenheten. Fastighetsägaren äger elskåpet.

Kostnad att koppla på sig till VA-nätet

Om du vill veta vad det kostar att ansluta till kommunalt vatten och avlopp så kan du själv göra en preliminär beräkning av anläggningsavgift på Gislaved kommuns hemsida, se länk: Avgifter, vatten och avlopp - Gislaved.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För den som har stor tomtyta finns det en begränsningsregel som gör att anläggningsavgiften inte blir allt för hög. Syftet är att det ska bli skapligt lika för alla. Observera att det är en preliminär beräkning!

Sidan uppdaterades senast: