Karta med läge för placering av nytt avloppsreningsverk i Sunnaryd

Nytt avloppsreningsverk i Sunnaryd 2021

Ett modernt avloppsreningsverk för framtiden i Sunnaryd

För att möta framtidens krav på rening av avloppsvatten kommer Gislaveds kommun bygga ett modernt avloppsreningsverk som ska ersätta den befintliga markbädden i Sunnaryd. Detta för att vattnet i Bolmen ska vara friskt och badvänligt både idag och i framtiden.

Med ett nytt reningsverk minskar de utsläpp som kan orsaka övergödning och risk för närmiljö och hälsa. Med modern teknik kommer vattnet som släpps ut från reningsverket att ha badvattenkvalité när det når Bolmen.

Kapaciteten i det nya reningsverket är 499 personekvivalenter vilket betyder att det är anpassat för 499 personers dagliga behov.

Varför behövs ett reningsverk?

Gislaveds kommun bedömer att området kommer fortsätta växa i och med att fler väljer att ändra sommarboendet till permanentboende. Detta tillsammans med vikten att skydda Bolmen ledde fram till att Gislaveds kommun valt att investera i ett nytt modernt avloppsreningsverk.

Bolmens vatten har idag inte den goda kemiska status som våra miljömål anger. Enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) är den sammanvägda ekologiska statusen för sjön Bolmen ”måttlig status med avseende på näringsämnen”, klassningen baseras på analyser av totalfosfor. Det som framförallt påverkar halten av fosfor är utsläpp från enskilda avlopp.

Bolmen används även som dricksvattentäkt av Sydvatten AB, ett kommunalt bolag som ansvarar för dricksvattenförsörjningen till över 900 000 personer i Skåne.

Tidplan

Byggnationen startar i slutet av november 2020, först genom att ta ner skog och förbereda arbetsområdet för byggnationen av reningsverket. Därefter kommer Tage och Söner tillsammans med valda entreprenörer in och bygger vårt kommande avloppsreningsverk. Utbyggnad sker sedan i fler etapper där första etappen beräknas påbörjas 2021 och vara klar i slutet 2021. I första etappen ansluts alla fastigheterna enligt karta nedan inom markerat område.

Första etapp av anslutning till nya avloppsreningsverket i Sunnaryd

I etapp två kopplas fler fastigheter i området till det nya reningsverket och planen är att utredning och projektering av etapp 2 ska påbörjas 2022.

Markbädden i Sunnaryd

Den befintliga markbädden som är i bruk idag skall tas bort, ett år efter att vårt nya avloppsreningsverk tagits i bruk.

Kommer reningsverket lukta?

Det kan vid byggnation av ett reningsverk uppstå oro att obehagliga lukter ska spridas till omgivningen.

Med den moderna teknik detta avloppsreningsverk utrustas med så är bedömningen att det maximalt kommer att lukta som ”blöt jord”. Även denna lukt kan tas bort med ytterligare insatser om behov uppstår.

Placeringen

Placeringen blir på fastigheten Sunnaryd 1:9, på en strategisk plats nära de områden som ska kopplas på i kommande etapper. Byggnaden kommer att smälta in i naturen där den placeras lite skymd i skogen och påminnande om en lada. Se även bild ovan.

Anslutning och kostnader

De fastighetsägare som redan har betalat en anläggningsavgift för kommunalt avlopp och idag betalar för VA-tjänster innebär det nya reningsverket inte någon prishöjning eller extra kostnad.

Fastigheter som idag saknar anslutning till kommunalt avlopp, det vill säga har en enskild avloppsanläggning, kommer när detta arbete är klart få en förbindelsepunkt till kommunalt avlopp och betala en anläggningsavgift (engångsavgift) samt en brukningsavgift enligt gällande VA-taxa.

Sidan uppdaterades senast: