Utbyggnad av Skomakargärdet

Den 25:e maj 2021 vann den nya detaljplanen vid namn Skomakargärdet etapp 2 laga kraft. Tekniska förvaltningen, Gislaveds kommun, kommer under större delen av år 2022 arbeta där.

Tillfälliga störningar under projektets gång

Störningar under projektets gång kan förekomma i form av att vattnet tidvis är stängt. Fastigheter som berörs av vattenavstängningar kommer bli informerade i förväg innan vattnet stängs av. Detta gäller för bostäderna som är belägna i närheten av projektet.

Syftet med detaljplanen

Syftet med projektet är att möjliggöra bebyggelse av villor och flerbostadshus. Detaljplanens intention är att bebyggelsen skall vara låg och bestå av bostäder som tillåter en maximal byggnadshöjd av sex meter, vilket i praktiken innebär att två våningar kan utföras för byggnaderna. Bostäderna kommer till största delen att bestå av villor men även av flerbostadshus i form av marklägenheter, rad- och parhus kan tillkomma inom delar av planområdet.

Bild 1. Plankarta med fastighetsindelning över
Skomakargärdet etapp 2

Bild 1. Plankarta med fastighetsindelning över Skomakargärdet etapp 2

November - gata

Under november har arbetsgruppen jobbat med att bygga upp och justera gatan inför asfalteringen som kommer att ske till våren. Arbetsgruppen har också byggt klart gabionmuren vid vändplatsen på Lyckegatan. Istället för att ha en brant slänt mellan tomt och vändplats valde arbetsgruppen att anlägga en gabionmur.

Nedanstående bilder visar hur det ser ut på arbetsplatsen.

Oktober - ledningar

Trots utmaningarna med hög grundvattennivå och mer berg än förväntat närmar sig arbetsgruppen slutet med nedläggningen av samtliga ledningar. Nästa steg i projektet blir att bygga upp gatan och att därefter asfaltera.

Nedanstående bilder visar hur det ser ut på arbetsplatsen.

September - ledningar

Majoriteten av vattenledningarna är lagda och den enda gatan som saknar vattenledningar är Odlargränd. Arbetsgruppen har valt att avvakta med att lägga vattenledningar i Odlargränd och istället valt att prioritera nedläggningen av el, fiber och belysningsstolpar den kommande perioden.

Bilder på arbetsplatsen

Augusti 2022 - Lyckegatan

Under sommaren har arbetsgruppen jobbat med att lägga ned majoriteten av vattenledningar i Lyckegatan. Tyvärr har man påträffat mycket berg och en del ovidkommande vatten vilket har saktat ned arbetet med nedläggningen av vattenledningar. Under tiden som man har sprängt bort berget, har arbetsgruppen jobbat med att bygga upp Lyckegatan

Bilder på arbetsplatsen

Juni 2022 - Sprängningar

Arbetsgruppen har vid midsommar börjat med att lägga ned dem resterande VA-ledningarna på Lyckegatan och träffade tyvärr på berg samt efter att bara ha lagt ner ca 15 meter VA-ledningar. '

Det som kommer ske nu är att under vecka 26 kommer man förbereda inför sprängning och beroende på hur förberedelserna har gått kan det bli sprängning i slutet på vecka 26, alternativt i början på vecka 27.

På just den sista biten av Lyckegatan mot vändplanen är grundvattennivån ganska hög vilket försvårar också nedläggningen av VA-ledningar.

Bilder på arbetsplatsen

Maj 2022 – Färdigställning av etapp 2

Arbetsgruppen håller på att färdigställa den andra etappen av totalt fyra och kommer snart börja med nedläggning av VA-ledningar på den sista biten av Lyckegatan. Efter att VA-arbetet är färdigställt på Lyckegatan kommer arbetsgruppen att genomföra den fjärde och sista etappen vilket är Odlargränd.

Under maj-månad har det inte förekommit några större problem och/eller förhinder.

Bilder från arbetsplatsen

April 2022 – Fortsatt arbete med vattenledningar

Nedläggningen av vattenledningar har gått lite långsammare under den senaste perioden på grund av berg och djupa schakt. Arbetsgruppen ser att takten kommer öka med hänsyn till att det inte kommer förekomma mer berg och att schakten inte blir lika djupa.

Bilder på arbetsplatsen.

Mars 2022 – planerade sprängningar

Nedläggningen av vattenledningar går framåt och Lyckegatan börjar få sin form. Besväret med ovidkommande vatten som arbetsgruppen har haft tidigare har blivit mindre då det har varit kallare väder.

I närheten av Gamla Nissastigen har man påträffat berg vilket var även förväntat. Sprängningar i området är planerat under de kommande dagarna.

Bilder från arbetsplatsen

Februari 2022 – nedstigningsbrunnar, ventiler och vatten- och avloppsledningar

Arbetsgruppen har hittills installerat två stycken nedstigningsbrunnar, tre ventiler och cirka 60 meter vatten och avloppsledningar.

Arbetet har gått framåt, däremot har det uppstått problem i form av att grundvattennivån har varit för hög vilket har resulterat i svårigheter att lägga ner ledningarna.

Bilder från arbetsplatsen

Första spadtaget

Den 10:e januari togs första spadtaget vid ”Lyckan” och det man började med var att göra iordning en temporär väg för byggtrafiken till/från arbetsområdet.

Arbetsgruppen kommer att ha området ”Lyckan” som startområde för att sedan arbeta sig upp mot Norra Hagalundsgatan via Gamla Nissastigen.

Den här etappen beräknas hålla på fram till maj-månad. Det som kommer göras på den avsedda sträckan är att man kommer anlägga vatten- och avloppsledningar.

Bilder från arbetsplatsen

Sidan uppdaterades senast: