Energideklaration

Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på ett EG-direktiv som ska göra byggnader mer energieffektiva.

Vilka byggnader ska energideklareras?

De allra flesta byggnader, från enbostadshus och större, ska energideklareras.

  • Specialbyggnader över 1000 kvm, som t.ex. simhallar, bibliotek, skolor och vårdbyggnader
  • Byggnader med nyttjanderätt, som t.ex. hyresrätter, bostadsrätter och lokaler som hyrs ut. Till denna kategori räknas även en- och tvåbostadshus som hyrs ut eller upplåts med bostadsrätt.
  • Byggnader som säljs ska vara energideklarerade.
  • Nya byggnader ska energideklareras 2 år efter bruktagandet, dock inte senare än 2 år efter att slutbevis utfärdats.

Fritidshus med högst två bostäder, industrianläggningar och verkstäder samt byggnader som ska användas i högst två år är exempel på byggnader som är undantagna från kravet på energideklaration.

Vad ska en energideklaration innehålla?

I en energideklaration ska det finnas uppgifter om:

  • byggnadens energiprestanda,
  • att obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet har utförts,
  • att radonmätning har utförts,
  • ifall byggnadens energiprestanda kan förbättras med beaktande av en god inomhusmiljö. I så fall ska också rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda finnas,
  • referensvärden som gör det möjligt för konsumenter att bedöma byggnadens energiprestanda och att jämföra med andra byggnader.

Byggnadens energiprestanda är "den mängd energi som behöver användas i en byggnad för att uppfylla de behov som är knutna till ett normalt bruk av byggnaden under ett år". Det som ska ingå är energi för uppvärmning, komfortkyla, tappvatten samt drift av byggnaders installationer (pumpar, fläktar med mera) och övrig fastighets-el. Det mått som ska användas är energianvändning per golvarea och ska redovisas i kWh/kvm och år.

Referensvärde är ett jämförelsetal som kan användas för att jämföra olika byggnaders energieffektivitet. Det bygger på Boverkets byggregler och räknas ut med hjälp av ett särskilt program.

Vilket ansvar har byggnadens ägare?

Byggnadens ägare ansvarar för att ta fram uppgifterna till energideklarationen. När det gäller bostadsrätter ligger ansvaret på bostadsrättsföreningen.

Deklarationen ska göras med hjälp av en oberoende energiexpert som ackrediterats och godkänts av den statliga myndigheten Swedac.
En databas över alla certifierade energiexperter finns på Swedacs webbplats. 

Vilket ansvar har Boverket?

Boverket ansvarar för föreskrifterna till lagen om energideklarationer. I föreskrifterna beskrivs bland annat vad energideklarationen ska innehålla och vilken kompetens de certifierade energiexperterna ska ha. Boverket ska också föra ett register över energideklarationer och besiktningsprotokoll samt informera.

Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns bland annat faktablad om möjliga energieffektiva åtgärder och risker samt frågor och svar på många vanliga frågor.

Boverket är tillsynsmyndighet när det gäller energideklarationerna. Det innebär i första hand att man ska kontrollera att energideklarationer görs för de byggnader där kravet finns och att ett anslag om husets energianvändning finns uppsatt i flerfamiljshus och andra större byggnader.

Sidan uppdaterades senast: