Uppvärmning

Här kan du läsa mer om olika typer av uppvärmning som exempelvis fjärrvärme och vedeldning samt om de olika värmepumpstyperna jordvärme, bergvärme och sjövärme.

Fjärrvärme

Fjärrvärme är en storskalig metod för produktion och distrubition av värme. Uppvärmning med fjärrvärme, baserad på biobränsle, är ett bra alternativ sett till miljön. Istället för många små pannor är det en stor panna med förbränning och reningsanläggnig som står under ständig kontroll. I panncentralen omvandlas skogens energi till fjärrvärme i form av hetvatten. Hetvattnet pumpas sedan genom ett kulvertsystem ut till varje kund. Hos varje kund finns en värmeväxlare där värmen överförs till kundens system som värme eller varmvatten.

I Gislaveds kommun finns fjärrvärme på något sätt i Gislaved, Anderstorp, Hestra, Reftele, Burseryd och Broaryd.  Läs mer om fjärrvärme på Gislaved Energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. webbplats.

För information om fjärrvärme i Smålandstenar kontakta Nevel. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmänt om värmepump

Det är alltid den sökande (oftast fastighetsägaren) som har det yttersta ansvaret för att en värmepumpsinstallation inte förorsakar olägenhet för människors hälsa eller miljö. Det är därför viktigt att sökande noga informerar värmepumpinstalltörer och andra entreprenörer om de krav som finns och kontrollerar att kraven följs.

Vid anläggande av jord- eller bergvärme ska sökande tänka speciellt på att skydda närliggande dricksvattentäkter genom att hålla tillräckligt avstånd så att de inte skadas vid eventuellt läckage. Inom skyddsområde för grundvattentäkt är det oftast tillståndsplikt och det ställs extra höga krav på försiktighetsåtgärder.

Värmepump - jordvärme

Avstånd

Eftersom din jordvärmeanläggning påverkar värmeförhållandena i marken kan det även påverka din grannfastighets förutsättningar att odla eller installera en egen värmepumpsanläggning.

En jordvärmeanläggning bör placeras så långt från fastighetsgränsen som möjligt.

Vid nedgrävning av kollektorslang till jordvärme måste man ta hänsyn till dräneringar, kablar, vatten- och avloppsledningar. Det är också viktigt att man upprättar en slangkarta så att framtida grävningar kan utföras utan att anläggningen skadas.

Skyddsavstånd till vattentäkter påverkas av jordarten. Ett minsta rekommenderat avstånd är 20 meter. Har du morän i marken bör skyddsavståndet till vattentäkter ökas jämfört med om man har ett mer finkornigt material i marken. Om terrängen lutar bör värmepumpsanläggningen läggas ”nedströms” vattentäkt. Om inte detta är möjligt bör skydds­avståndet till vattentäkten ökas.

Risker

Vid uttag av ytjordvärme påverkas lokalklimatet på tomten. Det kan innebära sämre odlingsförhållanden och vid felaktig dimensionering även andra olägenheter.

Om anläggningen dimensioneras fel kan det förorsaka sättningsskador (vatten och lera separeras och marken kan undermineras). Om kollektorslangen ligger för ytligt eller nära vatten- eller avloppsledningar finns det risk för frysning. Anläggningen kan då förorsaka tjälskott i gräsmattan och ge oönskad dränering så det blir bruna slingor i gräsmattan.

Man bör märka ut platsen för kollektorslangen med plastband eller liknande under jord eftersom det är relativt vanligt med skador i samband med grävarbeten. Det finns då risk för att kollektorslangen går sönder och köldbärarvätskan rinner ut och kan orsaka skada.

Köldbärarvätskan är oftast en alkohol samt mindre mängder tillsatsmedel (denatureringsmedel och korrosionsskydd). Om dessa ämnen kommer ut i marken och grundvattnet kan närliggande vattentäkter bli obrukbara en lång tid framöver.

Dimensionering

Jordarten och vattenföringen i marken påverkar hur stort värmeuttag man kan få från en värmepump.

I moränjord krävs nästan dubbla slanglängden för utvinning av samma värmemängd som i ett mer finkornigt material. En vanlig tumregel är att det behövs 100 meter slang per tidigare förbrukad kubikmeter olja.

Det är också viktigt att kollektorslangen ligger på rätt djup (ca 1 meter) och med rätt avstånd (ca 1,5 meter) mellan slingorna för att få ut rätt effekt och för att undvika problem med tjälskott i gräsmattan.

Att tänka på:

 • Kollektorslangen bör läggas på ca 1 meters djup och med ca 1,5 meter mellan slingorna.
 • En tumregel för dimensionering är det behövs 100 meter slang per tidigare förbrukad kubikmeter olja.
 • Kollektorslangen skall placeras så långt som möjligt från fastighetsgräns.
 • Avståndet till närmsta vattentäkt ska vara minst 20 meter.
 • Se till att du får överskådliga och bra drifts- och säkerhetsinstruktioner av installatören.
 • Köldbärarvätskan ska vara så miljöanpassad som möjligt. Etanolblandning ska vara framställd av ren etanol.
 • Se till att kollektorn täthetsprovas i samband med installationen.
 • Anläggning ska utföras så att högst 5 liter köldbärarvätska kan läcka ut vid läckage.
 • Tänk på att använda ett godkänt köldmedium (t.ex R 134a eller R 407c), ammoniak, butan eller propan.
 • Skylt som anger typ och mängd av köldmedium ska finnas på värmepumpen.
 • Var noga med att märka ut platsen för kollektorslangen med plastband eller liknande, över slangen under jord.
 • Upprätta en karta som visar var kollektorslangen ligger.

Värmepump - bergvärme

Avstånd

Bergvärme kan påverka din grannes och dina möjligheter att utnyttja värmen i marken. Placeras borrhålet för nära fastighetsgränsen kan detta innebära att du förstör din grannes möjligheter att installera bergsvärme.

Vill din granne också installera bergvärme kan båda era fastigheter påverkas så ni får sämre värmeutvinning från era värmepumpsanläggningar. Borrhålet bör därför läggas så långt från din grannes fastighetsgräns som möjligt. Borrhål bör inte läggas närmare än ca 20 meter från varandra.

Om borrhålet placeras närmare än 10 meter från fastighetsgränsen ska ett intyg om att grannen har informerats om din värmepumpsinstallation skickas med ansökan till miljökontoret.

Borrning bör inte göras närmare byggnad än 4 meter pga risk för skador både på själva husgrunden och markmaterialet under och omkring husgrunden.

Man bör inte borra närmare än 30 meter till en vattentäkt på grund av risken för förorening vid eventuellt läckage på kollektorslangen. Man bör heller inte borra närmare än 30-50 meter från en infiltrationsbädd för enskild avloppsanläggning då det finns risk att grundvattnet förorenas av bakterier och virus. Om det är möjligt bör energibrunnen placeras nedströms vattentäkt och uppströms infiltrationsbädd.

Risker

När man installerar bergvärme finns det en del saker man måste tänka på för att allt ska fungera som det är tänkt. Men framför allt handlar det om att skydda miljön runt omkring.

Vid borrning av energibrunnar uppstår stora mängder slam och vatten som måste tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Borrvattnet ska gå till minst en container för avslamning och därefter bör vattnet släppas ut på en grönyta eller grusplan för infiltration. Det avslammade vattnet får inte släppas till kommunens dagvattennät eller till vattendrag eftersom det alltid finns slam kvar. Slammet sätter igen dagvattenledningarna vilket kan orsaka översvämning vid kraftig nederbörd. I vattendrag sjunker slammet till botten och förstör viktiga miljöer för djur och växter.

I kollektorslangen finns köldbärarvätska (oftast en alkohol) samt mindre mängder tillsatsmedel (denatureringsmedel och korrosionsskydd). Om dessa ämnen kommer ut i marken och grundvattnet kan närliggande vattentäkter bli obrukbara en lång tid framöver.

När ett borrhål inte längre används bör det återfyllas för att förhindra påverkan på grundvattenströmningen.

Dimensionering

Det är viktigt att borrhålet är rätt dimensionerat så att anläggningen ger avsedd mängd energi och marken inte fryser.

Ett för grunt borrhål gör att värmepumpen tar för mycket energi ur hålet vilket kan leda till att det bildas en ispropp. Skulle detta inträffa finns risk för att pumpen havererar. Får borraren inget eller för lite vatten i ditt energiborrhål så går det att fylla det med fin sand eller liknande och på så sätt få kontakt mellan kollektorslang och berg.

Finns det redan många borrhål i närheten kan du behöva borra djupare för att få ut förväntad effekt.

Att tänka på:

 • Brunnsborraren ska ha tillräcklig utbildning och tillämpa kriterierna för Normbrunn ‑ 07. Anlita gärna en certifierad brunnsborrare.
 • Borrhål skall placeras så långt som möjligt från grannens fastighetsgräns, minst 10 meter, gärna längre.
 • För att erhålla full effekt ska det vara minst 20 meter mellan borrhål.
 • Borra inte närmare byggnad än 4 meter pga risk för skador på husgrunden.
 • Avståndet till närmsta vattentäkt ska vara minst 30 meter.
 • Vid närhet till enskild avloppsanläggning ska avståndet vara minst 30-50 meter från infiltrationsbädden.
 • Borrvatten ska avslammas i container eller liknande. Avslammat vatten bör infiltreras på grönyta. Vattnet får inte släppas till kommunens dagvattennät eller till vattendrag.
 • Se till att du får överskådliga och bra drifts- och säkerhetsinstruktioner av installatören.
 • Köldbärarvätskan ska vara så miljöanpassad som möjligt. Etanolblandning ska vara framställd av ren etanol.
 • Se till att kollektorn täthetsprovas i samband med installationen.
 • Anläggning ska utföras så att högst 5 liter köldbärarvätska kan läcka ut vid läckage.

Tänk på att använda ett godkänt köldmedium (t.ex. R 134a eller R 407c), ammoniak, butan eller propan.

Skylt som anger typ och mängd av köldmedium ska finnas på värmepumpen.

Var noga med att märka ut platsen för kollektorn med plastband eller liknande och upprätta ordentliga relationsritningar.

Värmepump - sjövärme

Speciellt viktigt vid värmepumpsanläggning i sjöar och vattendrag

Tänk speciellt på att förankra kollektorslangen väl på botten och att använda en köld­bärarvätska som skadar djur och växter så lite som möjligt (exempel bioetanol).

Inom skyddsområde för ytvattentäkt är det tillståndsplikt och det ställs extra höga krav på försiktighetsåtgärder.

En anläggning med ytvattenvärme kan komma i konflikt med strandskyddsbestämmelserna genom att den kan försämra tillgängligheten för allmänheten och livsvillkoren för djur- och växtarter. Det är sökandes ansvar att visa att så inte är fallet.

Att placera en kollektor för en värmepump i ett vattenområde är att betrakta som vattenverksamhet. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenverksamhet. Vid större anläggningar bör samråd med Länsstyrelsen ske.

Informationsskyldighet

Tänk på att en värmepumpsanläggning i sjöar och vattendrag, kommer att begränsa tillgängligheten för fiske och friluftsliv.

Anläggningen kan även påverka hur vattenområdet får användas. Du behöver ett skriftligt utlåtande och godkännande från alla som kan tänkas beröras av installationen - exempelvis fastighetsägare och fiskerättsinnehavare.

Man bör skaffa ett servitut för anläggningen om man inte själv äger sjön. Fastighets­ägare och fiskerättsinnehavare ska informeras skriftligen om vilka nackdelar en ytvattenvärmeanläggning medför.

Risker

Växter och djur i vattendrag och sjöar kan påverkas av värmeuttag. Vid läckage från kollektorslangen är det risk att växter och djur slås ut eller skadas.

När man installerar ytvattenvärme placeras en kollektorslang för värmeupptagning på sjöbotten eller nere i bottenslammet där temperaturen är något högre än i vattnet. Bottenförankring av slangen är mycket viktig så att den inte flyter upp med risk för påverkan vid isbildning och islossning. Slangen ska förses med tyngder och ju djupare ner den ligger desto mindre är risken för skador. Övergången från mark till sjö är en annan känslig punkt.

Köldbärarvätskan ska vara så miljöanpassad som möjligt så att ett eventuellt läckage inte stör vattenmiljön onödigt mycket. Risken är stor att kollektorn skadas av ankare och fiskeredskap. Även is kan skada den om den ligger oskyddad i strandkanten. Denna typ av anläggning bör undvikas i känsliga och/eller skyddsvärda områden.

Skyltning

Anläggningen ska vara tydligt skyltad, både från land och vatten. På skylten ska slangens läge i vattnet vara inritad.

Skylten ska även innehålla upplysning om anläggningens ägare inklusive telefonnummer.

Märk gärna slangen så den syns i vattnet. Skulle slangen flyta upp syns den tydligt och eventuella påkörningsolyckor kan undvikas.

Att tänka på:

 • Kontrollera om du behöver strandskyddsdispens eller om du ska samråda med länsstyrelsen om vattenverksamhet.
 • Förankra kollektorslangen ordentligt på botten med tyngder.
 • Se till att du får överskådliga och bra drifts- och säkerhetsinstruktioner av installatören.
 • Köldbärarvätskan ska vara så miljöanpassad som möjligt. Etanolblandning ska vara framställd av ren etanol.
 • Se till att kollektorn täthetsprovas i samband med installationen.
 • Anläggning ska utföras så att högst 5 liter köldbärarvätska kan läcka ut vid läckage.
 • Tänk på att använda ett godkänt köldmedium (t.ex. R 134a eller R 407c), ammoniak, butan eller propan.
 • Skylt som anger typ och mängd av köldmedium ska finnas på värmepumpen.
 • Du ska ha ett skriftligt utlåtande och godkännande från alla som kan tänkas beröras av installationen – exempelvis fastighetsägare och fiskerättsinnehavare.
 • Anläggningen ska vara tydligt skyltad, både från land och vatten. På skylten ska slangens läge i vattnet vara inritad.
 • Skylten ska även innehålla upplysning om anläggningens ägare inklusive telefonnummer.

Vedeldning

Att elda med ved är bra för miljön då det är ett förnybart bränsle. Cirka 20-25 % av alla villor värms av ved i Sverige. Men det är viktigt att elda på rätt sätt så att inte den omgivande miljön utsätts för onödigt stora mängder med partiklar och sot. På denna sida kan du läsa om några viktiga punkter att tänka på för att elda på rätt sätt.

 • Veden bör vara tillräckligt torr, 20-25 % relativ fuktighet.
 • Det ska finnas tillräcklig mängd luft i de olika förbränningsstadierna. Generellt krävs det mer luft vid starten av en brasa än när man lägger på ny ved.
 • Det ska vara tillräckligt hög temperatur. Fuktig eller kylig ved kyler ner eldstaden och har minskat värmevärde. Om veden är fuktig eller kylig krävs mer ved för att uppnå samma temperatur som torr ved hade åstadkommit.
 • Det ska vara tillräckligt god omblandning mellan luft och förbränningsgaser.

Du kan elda mot en ackumulatortank

Eldar man mot en ackumulatortank kan energin lagras och tas ut vid ett annat tillfälle. Upptändningen av vedpannan kan göras mer sällan vilket ger en större komfort. Här finns också möjligheten att koppla till en solfångare som producerar varmvatten. Under sen vår, sommar och tidig höst kan solfångaren sköta i princip all produktion av varmvatten för användning till dusch och disk utan att vedpannan behöver arbeta.

Sammanfattning

God förbränning ger ett högt energiutbyte och små utsläpp vilket även ger en god ekonomi.

Använd moderna typgodkända eldstäder eller miljögodkända vedpannor med ackumulatortank.

Vill du veta mer om vedeldning?

Läs mer i Naturvårdsverkets broschyr Elda rätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: