Hälsoskydd

Ändrad anmälningsplikt för verksamheter som erbjuder hygieniska behandlingar till allmänheten

Från och med 2021 är det förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

Anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta exempelvis användning av rakkniv mot huden, håltagningspistol och verksamheter som använder sig av andra typer av stickande/skärande verktyg som inte bedömts omfattas av anmälningsplikt tidigare på grund av att de inte ansetts kunna orsaka risk för blodburen smitta.

Bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo jobbar för att förebygga olägenheter för människors hälsa. Miljöbalken ställer krav på att hyresvärdar, fastighetsägare, företag och andra verksamheter tar hand om sina byggnader och lokaler och driver sina verksamheter på ett sådant sätt att boende, besökare eller kunder inte riskerar att utsättas för olägenhet eller bli sjuka. Inomhusmiljön är mycket viktig med hänsyn till människors hälsa.
Exempel på verksamheter som måste uppfylla miljöbalkens krav är:

  • undervisningslokaler (förskola, skola eller annan undervisning)
  • hygienlokaler (t.ex. stickande och skärande verksamhet, tatuerare, fotvård, ögonbryn, injektioner, fillers, ackupunktur m.m.)
  • badanläggningar (t.ex. simbassäng, bastu m.m.)
  • solarier och andra artificiella solanläggningar 

Verksamhetsutövare måste anmäla sin verksamhet sex veckor innan uppstart till bygg- och miljöförvaltningen som sedan har tillsynsansvar för dessa verksamheter.

Bygg- och miljöförvaltningen har sammanfattat arbetet för att förebygga olägenheter för människors hälsa i ett ord, hälsoskydd.

Vad menas med hälsoskydd?

Med hälsoskydd menas åtgärder för att förebygga eller undanröja olägenhet för människors hälsa. En olägenhet är en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka en människas hälsa menligt i fysisk eller psykisk mening – alltså att störningen på något sätt kan vara skadlig för hälsan.

För att räknas som en olägenhet ska störningen inte vara tillfällig, liten eller uppfattas som en störning av enbart enstaka personer.

Orsaken bakom störningen kan vara t.ex. buller, ventilation, temperatur, drag, fukt, mögel, radon eller att rökfria miljöer inte respekteras.

Hur kontrolleras verksamheterna?

Bygg- och miljöförvaltningen utövar tillsyn över en stor mängd verksamheter.  Genom tillsynen kontrolleras att lagstiftning följs och att verksamheten har bra rutiner för att minimera riskerna för miljön och din hälsa som kund och besökare.

Tillsynen kan innebära att verksamheten får tillsynsbesök och/eller råd och information. 

Bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo ska även bedöma om det finns brister samt ställa krav på att bristerna åtgärdas. Om bristerna inte åtgärdas kan bygg- och miljönämnden meddela olika förelägganden eller till och med förbud mot att driva verksamhet.

Bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo är också skyldig att åtalsanmäla alla misstankar om brott mot miljöbalkens bestämmelser.

Om en verksamhetsutövare bryter mot vissa bestämmelser i miljöbalken kan verksamhetutövaren bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift.

Vad betalar jag för som företagare?

Information om kommunens avgifter för miljö- och hälsoskyddstillsyn Öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: