Störningar/klagomål på boendemiljön

Problem i boendemiljön kan orsakas av många saker och upplevs olika. Det kan handla om till exempel bristande ventilation, fukt och mögel, buller, lukt eller andra störningar.

Vad innebär olägenhet för människors hälsa?

Om du har problem med exempelvis fukt eller mögel kan detta innebära en olägenhet. Med olägenhet menas en störning som kan påverka hälsan negativt. För att kallas olägenhet så ska störningen inte vara liten eller tillfällig. Bedömningen av vad som är en olägenhet för människors hälsa ska utgå från vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och inte enbart från en persons åsikt eller ett undantag. För att störningen ska anses vara en olägenhet måste den ha en viss varaktighet, antingen under en sammanhängande tid eller att den återkommer, regelbundet eller oregelbundet. För att få en uppfattning om hur ofta och när i tid du upplever störningen, fyll i en störningsdagbok Pdf, 182.6 kB, öppnas i nytt fönster.under två veckors tid.

Vem är ansvarig för din boendemiljö?

Det är viktigt att den som orsakar störningen får möjlighet att undersöka och åtgärda problemet innan miljöenheten blir inkopplad. Oftast är det fastighetsägaren, bostadsrättsföreningen eller den verksamhetsutövare som orsakar störningen som har det yttersta ansvaret och de som är skyldiga att vidta åtgärder. Vi vill därför att du i första hand tar kontakt med dem.

Om du bor i ett flerbostadshus ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare eller bostadsrättsförening, som har ansvar för att utreda och åtgärda problem med inomhusmiljön. Om du äger en bostadsrätt kan du också själv vara ansvarig för vissa områden. Läs föreningens stadgar och bostadsrättslagen eller prata med någon i styrelsen för att få reda på om ansvaret att åtgärda är ditt eller föreningens.

Om du är husägare har du själv ansvar för boendemiljön. Kommer störningen från en verksamhet är det verksamhetsutövaren som du i första hand ska vända dig till.

Om du vill anmäla en störning eller ett klagomål gällande din boendemiljö

Får du ingen hjälp trots att du tagit kontakt med den ansvarige kan du anmäla ditt klagomål till miljöenheten, ladda hem blanketten anmälan om störning i boendemiljön Pdf, 140.7 kB, öppnas i nytt fönster.. Som ett komplement till en anmälan om exempelvis oljud, skällande hundar eller vedeldning kan du också fylla i en störningsdagbok. Pdf, 182.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att om du lämnar in klagomål blir det en allmän handling, det vill säga det blir en handling som utomstående kan och har rätt att läsa, eftersom miljöenheten är en kommunal verksamhet och myndighet. När du anmäler ett klagomål i din boendemiljö kan du inte vara anonym eftersom miljöenheten måste kunna kontakta dig för att göra en komplett utredning.

Följande problem handläggs inte av miljöenheten:

  • Katter och kaniner (bedöms inte vara olägenhet enligt miljöbalkens definition)
  • Klagomål på vilda djur som till exempel kråkor, måsar och duvor - kontakta din fastighetsägare
  • Ovårdad tomt - kontakta plan- och byggenheten
  • Arbetsmiljöfrågor - kontakta Arbetsmiljöverket
  • Röklukt från grannar som röker på balkongen eller på lukt i utrymmen som du inte bor i, exempelvis källare och förråd.
  • Synpunkter på boendemiljön, t.ex. slitage och estetiska frågor, vänd dig till din fastighetsägare eller fastighetsförvaltare- kontakta Hyresgästföreningen eller Hyresnämnden.
  • Störningar från stökiga personer utanför bostadshus, serveringar och krogar m.m. För ordningsfrågor som dessa, kontakta Polisen på telefonnummer 114 14.
  • Slitage eller boendestandard räknas inte som en hälsorisk och miljöförvaltningen handlägger inte frågor om ersättning eller nedsättning av hyran.
  • Störningar som har upphört eller är tillfälliga.

Vad händer när jag lämnat in min anmälan?

När du lämnat in din anmälan gör miljöenheten sedan en bedömning av om problemet kan vara en risk för olägenheter för hälsan utifrån miljöbalkens definition.

För att miljöenheten ska handlägga din anmälan krävs:

Att förvaltningen bedömer att störningen är en hälsorisk och utgör en olägenhet.

Sidan uppdaterades senast: