Kommunala skogen

Skötsel

Kommunen äger 1 800 ha skog varav ca 1 200 ha är produktiv skogsmark. Skogsbruket bedrivs med hänsyn till naturvård, biologisk mångfald, friluftsliv, närboende och kulturmiljö.

Tekniska förvaltningen ansvarar för skötsel av kommunala skogen. Utanför detaljplanelagt område utförs arbetet av SUSAB, Skogsutveckling Syd AB som är upphandlad entreprenör.

Årligen beslutar tekniska nämnden om grovplan för skogskötsel och den baseras på den upprättade skogsbruksplanen.

Målsättningen för den tätortsnära skogen är att:

  • den ska vara av en variationsrik natur som ger ett glädjerikt och högt utnyttjande av kommuninnevånarna samt
  • marken ägs främst för att möjliggöra samhällsutbyggnad och
  • ska skötas enligt certifieringskraven för PEFC och FSC FSC-C010666

Nedtagning av träd

Det är inte tillåtet att ta ner träd på kommunens mark. Av ansvars- och säkerhetsskäl sköter kommunens personal all nedtagning av träd och röjning av sly, om inte ett avtal har tecknats. Skadade och sjuka träd beskärs eller avverkas så snart det är möjligt. Friska träd tas ned endast i undantagsfall.

Ser du ett skadat eller sjukt träd på kommunal mark som behöver beskäras eller tas ner, var vänlig gör en felanmälan till kommunen.

Har du önskemål om nedtagning av träd i närheten av din fastighet fyller du i blanketten för ansökan om nedtagning av träd.

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-24