Förorenade områden

Med förorenade områden avses mark- och vattenområden samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Vad är förorenade områden?

Risk för markföroreningar finns så fort någon form av miljöstörande verksamhet har funnits på platsen t.ex. bensinstationer, industrier eller skrotupplag. Även byggnader kan vara förorenade av den verksamhet som bedrivits eller av material i byggnader. Med förorenade områden avses också nedlagda deponier.

I Gislaveds kommun finns ca 550 potentiellt förorenade områden registrerade i länsstyrelsens databas. Platserna finns markerade på en karta som finns tillgänglig på länsstyrelsen i Jönköpings läns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Regler om förorenade områden finns i 10 kap. miljöbalken. Bygg- och miljöförvaltningen eller länsstyrelsen har tillsynsansvaret. Om ni planerar att utföra åtgärder t.ex. riva, bygga eller gräva, är det viktigt att tidigt i projektet kontakta bygg- och miljöförvaltningen.

Mer information finns att läsa i broschyrerna ”Är ditt område förorenat?” Pdf, 531.3 kB, öppnas i nytt fönster. samt ”Ta kontroll över kostnaderna för föroreningar Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.” samt på länsstyrelsen i Jönköpings läns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Varför arbetar vi med förorenade områden?

Sverige har antagit 16 nationella miljömål varav ett är att miljön ska vara giftfri:

”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.”

Målet har följande precisering: ”Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljö”.

Läs mer om våra våra nationella miljömål eller kontakta avdelningen för hållbar utveckling via kontaktcenter.

Hur arbetar vi med förorenade områden?

Undersökningar enligt MIFO fas 1 och fas 2
Riskbedömning av förorenade områden genomförs enligt en nationell metodik som resulterar i en riskklassning, Metodik för Inventering av Förorenade Områden, MIFO.

Bedömningen genomförs i två faser; fas 1 omfattar endast inventerande åtgärder medan fas 2 innebär att undersökningar och analyser, ofta i flera steg, genomförs. I båda faserna görs en sammanvägd bedömning av föroreningarnas farlighet för hälsa och miljö, hur förorenat objektet är, hur snabbt föroreningar kan spridas i olika medier, risken att människor utsätts för föroreningarna och området skyddsvärde.

Bedömningen resulterar i en riskklassning enligt följande indelning:

  • Riskklass 1 - mycket stor risk
  • Riskklass 2 - stor risk
  • Riskklass 3 - mindre risk
  • Riskklass 4 - liten risk

Riskklassningen är mycket betydelsefull för vilka krav som ställs på åtgärder och vilka möjligheter som finns för statligt stöd för saneringsarbete.

Miljötekniska markundersökningar och andra undersökningar ska utföras av företag som har rätt kompetens. Innan en undersökning utförs bör ni samråda med miljöenheten på bygg- och miljöförvaltningen.

Vilka regler finns för förorenade områden?

Vad gäller vid exploatering eller försäljning av fastighet
I första hand är det den som bedrivit verksamheten och orsakat föroreningen som är ansvarig för att undersöka och sanera området. Finns inte ansvarig verksamhetsutövare så kan fastighetsägare vara ansvarig om fastigheten förvärvats efter den 31 december 1998. Vid exploatering är exploatören ansvarig för att undersöka och sanera.

Frågan om eventuellt förorenad mark behöver redas ut innan köp och försäljning av fastigheter, detaljplanläggning och exploatering.

Du kan läsa mer i broschyr ”Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet – ditt ansvar Pdf, 533.7 kB, öppnas i nytt fönster.”.

Upplysningsskyldighet
Den som äger eller brukar en fastighet ska genast underrätta bygg- och miljöförvaltningen om en förorening som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön upptäcks på fastigheten, t.ex. i samband med grävarbete. Uttrycket "den som äger eller brukar en fastighet" omfattar också exploatörer och andra tillfälliga nyttjare.

Anmälningsplikt vid sanering
Det är förbjudet att påbörja en efterbehandlingsåtgärd utan att anmälan till bygg- och miljöförvaltningen har gjorts. Detta gäller om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna och denna risk inte bedöms som ringa. Anmälan ska göras i god tid (senast 6 veckor) innan arbetet påbörjas och den ska vara skriftlig.

Vad gör du vid spill och olyckor?

Vid akuta spill eller olyckor kontakta både räddningstjänsten och bygg- och miljöförvaltningen.

Det är viktigt att påbörja sanering tidigt för att begränsa spridningen. Saneringsåtgärderna ska ske i samråd med bygg- och miljöförvaltningen.

Rådgivning

På bygg- och miljöförvaltningen finns en särskild rådgivare anställd som kan komma ut till er och ge mer information om arbetet med förorenade områden.

Sidan uppdaterades senast: