Via den interaktiva kartan kan du klicka dig fram till en detaljplan för ett visst område i Gislaveds kommun.

Så här hittar du gällande detaljplaner via kartan ovan:
- Gällande detaljplaner visas som färgade fält. Zooma in till det området du är intresserad av.
- Klicka med musen på det området du är intresserad av. Klicka vidare till plankarta, planbeskrivning eller planbestämmelser.

Detaljplaner

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utformas. Detaljplanen bestämmer vad personer, företag och myndigheter får och inte får göra för byggåtgärder inom ett visst planområde.

Vad är detaljplanering?

Kommunen tar fram en detaljplan

I plan- och bygglagen (PBL) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska arbetas fram. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan och det är också kommunen som tolkar de detaljplaner som är gällande.

Ett områdes lämplighet för en viss användning prövas genom detaljplan. Oftast sker detaljplaneläggning i samband med ny sammanhållen bebyggelse eller för ny eller ändrad bebyggelse inom tätort, ny enstaka byggnad med betydande inverkan på omgivningen eller där bebyggelse ska förändras eller bevaras och detta behöver ske i ett sammanhang. I stort sett all mark inom tätbebyggt område omfattas av detaljplan.

En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Plankartan är en kartbild över området där planen gäller och som visar vilka byggrätter kommunen medgivit i sitt antagandebeslut. Det ska framgå hur planområdet delas upp för olika ändamål och vilka bestämmelser som gäller för de olika delområdena. Syftet med planläggning är att reglera och fastställa en lämplig användning av mark- och vattenområden. Användningen regleras med planbestämmelser. Ett system har tagits fram med olika former av symboler och tecken, kallade beteckningar, som används på plankartan. Dessa redovisas vid sidan av plankartan i en lista. En plankarta med bestämmelser är ett juridiskt bindande dokument. Alla gränser och bestämmelser gäller därför på det sätt de är angivna.

Planbeskrivningen är ett dokument som anger syftet med detaljplanen och förklarar innehållet för att detaljplanen ska kunna förstås och genomföras. Av planbeskrivningen ska framgå bland annat de konsekvenser som genomförandet av detaljplanen medför för sakägare, andra berörda och miljön. Planbeskrivning kopplas till detaljplanen men är inte juridiskt bindande.

Ibland ingår även andra handlingar, exempelvis illustrationskarta och/eller miljökonsekvensbeskrivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (MKB). En miljökonsekvensbeskrivning tas fram om den föreslagna användningen bedöms ha betydande påverkan på miljön, hälsan och säkerheten samt hushållningen med naturresurser.

Allmäna områden, kvartersmark och vattenområden

En detaljplan styr hur mark och vatten ska användas inom ett visst område. I detaljplanen ska det gå att se vad som är allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. Med allmän plats avses ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. Allmänna platser kan omfatta vägar, parker, torg eller naturområden som vanligtvis ägs och förvaltas av kommunen. Med kvartersmark avses all mark inom ett planområde som inte ska utgöra allmän plats eller vattenområde. I en detaljplan ska det alltid framgå vilken användning som är tillåten inom kvartersmark. Användning av kvartersmark kan till exempel vara bostäder, detaljhandel eller industri och som kan ägas av privatpersoner och företag. Användningen av ett markområde kan också anges som en kombination av flera användningar.

En detaljplan innehåller förutom användningen (ex. skola, bostäder, industri, handel) regler för utformningen av byggnader men kan också reglera till exempel vegetation och markytans utformning. Det är även möjligt att i detaljplanen skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer, reglera rivningsförbud, utfartsförbud med mera. Kortfattat kan man säga att en detaljplan reglerar vad marken får användas till och hur detta får se ut.

Under planprocessen Öppnas i nytt fönster. väger man samman olika åsikter och intressen, enskilda och allmänna, mot varandra och bedömer vilka intresser som ska ha företräde.

Detaljplanens gällande

Detaljplanen blir juridiskt bindande när den antagits av bygg- och miljönämnden utskott Gislaved (BM UG) Öppnas i nytt fönster. eller kommunfullmäktige Öppnas i nytt fönster. och därefter fick laga kraft. Då har man en garanterad rätt att bygga enligt planen under planens genomförandetid. Genomförandetiden är på minst 5 och högst 15 år. Planen fortsätter att gälla efter att genomförandetiden har gått ut, men då kan den ersättas, ändras eller upphävas. Vid byggnation måste den planerade bebyggelsen följa bestämmelserna i detaljplanen.

Eftersom en detaljplan innehåller juridiska förutsättningar för bygglov Öppnas i nytt fönster., marköverlåtelse etc. så är det viktigt att man skaffar sig kunskap om detaljplanen när man köper en fastighet eller när man vill bygga till. Äldre planer, som t. ex. stads- och byggnadsplaner, gäller numera som detaljplaner.

Du kan alltid vända dig till kommunen för att få mer information om den gällande detaljplanen för just din fastighet.

Detaljplaneprocessen

Du kan lämna synpunkter på en detaljplan under tiden den tas fram. Det kan du göra på olika sätt vid olika skeden i detaljplaneprocessen. Under planprocessen Öppnas i nytt fönster. läser du om hur och när kan du påverka.

Detaljplaner under arbete

Detaljplaner under arbete Öppnas i nytt fönster. är detaljplaner vi arbetar med just nu.

Gällande detaljplaner

Gällande detaljplaner Öppnas i nytt fönster. är detaljplaner som har fått laga kraft. En detaljplan gäller tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan.

Det är den gällande detaljplanen som du ska stämma av med om du funderar på att göra en åtgärd på din fastighet. Gällande detaljplaner styr nämligen vad som är möjligt i ett bygglov.

Ansökan om planbesked

Du som planerar att utföra något inom en fastighet som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs har möjlighet att ansöka om planbesked av kommunen. Ett planbesked Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett kommunalt beslut där kommunen tar ställning till om åtgärden som ansökan gäller är lämplig eller inte lämplig att genomföra utifrån översiktsplanen, det allmänna intresset och behov.

Meningen med planbeskedet är att alla som har för avsikt att genomföra ett åtgärd ska kunna få ett snabbt och tydligt besked om kommunen tänker inleda ett planläggningsarbete eller inte. Om ett positivt planbesked ges påbörjas sedan arbetet med att ta fram ny detaljplan.

Blankett för ansökan om planbesked Pdf, 186.2 kB, öppnas i nytt fönster.