Via den interaktiva kartan kan du klicka dig fram till en detaljplan för ett visst område i Gislaveds kommun.

Så här hittar du gällande detaljplaner via kartan ovan:
- Gällande detaljplaner visas som färgade fält. Zooma in till det området du är intresserad av.
- Klicka med musen på det området du är intresserad av. Klicka vidare till plankarta, planbeskrivning eller planbestämmelser.

Vad är en detaljplan?

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utformas. Detaljplanen bestämmer vad personer, företag och myndigheter får och inte får göra för byggåtgärder inom ett visst planområde.

Kommunen tar fram en detaljplan

I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska arbetas fram. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan och det är också kommunen som tolkar de detaljplaner som är gällande.

Ett områdes lämplighet för en viss användning prövas genom detaljplan. Oftast sker detaljplaneläggning i samband med ny sammanhållen bebyggelse eller för ny eller ändrad bebyggelse inom tätort, ny enstaka byggnad med betydande inverkan på omgivningen eller där bebyggelse ska förändras eller bevaras och detta behöver ske i ett sammanhang. I stort sett all mark inom tätbebyggt område omfattas av detaljplan.

En detaljplan innehåller en plankarta och en planbeskrivning som förklarar planens syfte och innehåll. Ibland ingår även andra handlingar, exempelvis illustrationskarta och/eller miljökonsekvensbeskrivning (MKB). En MKB tas fram om den föreslagna användningen bedöms ha betydande påverkan på miljön, hälsan och säkerheten samt hushållningen med naturresurser.

Allmänna områden, kvartersmark och vattenområden

En detaljplan styr hur mark och vatten ska användas inom ett visst område. I detaljplanen ska det gå att se vad som är allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. Allmänna platser kan omfatta vägar, parker, torg eller naturområden som vanligtvis ägs och förvaltas av kommunen. Kvartersmark är mark som kan användas för till exempel skola, bostäder, industri, handel och som kan ägas av privatpersoner och företag.

En detaljplan innehåller förutom användningen (ex. skola, bostäder, industri, handel) regler för utformningen av byggnader men kan också reglera till exempel vegetation och markytans utformning. Det är även möjligt att i detaljplanen skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer, reglera rivningsförbud, utfartsförbud med mera. Kortfattat kan man säga att en detaljplan reglerar vad marken får användas till och hur detta får se ut.

Under planprocessen väger man samman olika åsikter och intressen, enskilda och allmänna, mot varandra och bedömer vilka intresser som ska ha företräde.

Detaljplanens gällande

Detaljplanen blir juridiskt bindande när den antagits av bm Utskott Gislaved eller kommunfullmäktige och därefter vunnit laga kraft. Då har man en garanterad rätt att bygga enligt planen under planens genomförandetid. Genomförandetiden är på minst 5 och högst 15 år. Planen fortsätter att gälla efter att genomförandetiden har gått ut, men då kan den ersättas, ändras eller upphävas. Vid byggnation måste den planerade bebyggelsen följa bestämmelserna i detaljplanen.

Eftersom en detaljplan innehåller juridiska förutsättningar för bygglov, marköverlåtelse etc. så är det viktigt att man skaffar sig kunskap om detaljplanen när man köper en fastighet eller när man vill bygga till. Äldre planer, som t. ex. stads- och byggnadsplaner, gäller numera som detaljplaner.

Du kan alltid vända dig till kommunen för att få mer information om den gällande detaljplanen för just din fastighet.

KONTAKTCENTER

Telefon till vår kommunvägledning: 0371-810 00, öppet helgfria vardagar mellan klockan 8 och 16.

Ställ en fråga länk till annan webbplats
Lämna en synpunktlänk till annan webbplats
Gör en Felanmälanlänk till annan webbplats
Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handlinglänk till annan webbplats)

Mer kontaktinformationlänk till annan webbplats

Sidan uppdaterades senast: 2019-03-21