Plankarta för detaljplan, Åtterås 4:5 m.fl. Trafikplats i Norra Smålandsstenar

Detaljplan för del av Åtterås 4:5 m.fl, Trafikplats I Norra smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Gislaveds kommun planerar utbyggnad av en ny huvudgata nordväst om Smålandsstenars tätort. Den aktuella vägen benämns Haghultsleden. Syftet med planen är att pröva och säkerställa placeringen av den nya Haghultsleden med anslutande gång- och cykelbana samt möjliggöra för anslutning av denna mot väg 26 på del av Åtterås 4:5 m.fl. i norra Smålandsstenar.

Granskningstiden för detaljplanen är 9 mars – 3 april 2020

Under tiden finns planförslaget utställt på Torghuset i Smålandsstenar och i receptionen på kommunhuset i Gislaved.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved
eller kommunen@gislaved.se

Senast den 3 april 2020 ska synpunkterna vara förvaltningen tillhanda.

Planhandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Utredningar

BullerutredningPDF

Geoteknisk undersökningPDF


Sidan uppdaterades senast: 2020-03-03