Plankartan, detaljplan för del av Ölmestad 28:1 i Reftele

Detaljplan för del av ölmestad 28:1 inom podalen i reftele

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att ändra markanvändningen och byggrätter på fastigheten, Ölmestad 28:1 inom Podalen. Förslaget är att området ska få bebyggas med bostäder i flerbostadshus i maximalt 2 våningar. Inom området ska det finnas plats för att skapa en acceptabel utemiljö samt tillräckligt med parkeringsplatser för boende.

Samrådstiden för detaljplanen är 4 juni – 20 september 2020

Under tiden finns planförslaget utställt på biblioteket i Reftele och i receptionen på kommunhuset i Gislaved.

För utbyte av information och synpunkter, inbjuder vi till ett samrådsmöte i Reftele Föreningsgård, måndag den 29 juni 2020 kl. 18:00.  (Samrådsmötet kommer att anpassas efter Folkhälsomyndighetens restriktioner gällande Covid-19. Besökare kommer att placeras glest och antalet besökare kommer begränsas. Mötet startar kl.18:00. Vid behov kommer ett extra möte hållas med start kl. 19:15. Om detta extra möte blir av bestäms på plats beroende på antalet besökare. )

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved
eller kommunen@gislaved.se

Senast den 20 september 2020 ska synpunkterna vara förvaltningen tillhanda.

Planhandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Utredningar

Geoteknisk undersökning (PM1)PDF

Geoteknisk undersökning (MUR)PDF


Sidan uppdaterades senast: 2020-06-24