Plankarta för dettaljplanen, Uvekull 5:1 i Smålandsstenar

Detaljplan för              UVEKULL 5:1 m.fl. inom västra industriområdet  i Smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att skapa en flexiblare framtidsplanering med möjligheter att utveckla den industriella verksamheten samt möjliggöra en långsiktigt säkrare trafiksituation med minskade risker inom bostadskvarteren mellan väg 26 och Västra industriområdet. En ny detaljplan ska skapa en tydligare avgränsning med ett funktionellt skydd mellan industrikvarter och närliggande bostadsområden. Planen ger möjlighet att förbättra aspekter avseende risk-, hälso- och miljöfrågor.

Samrådstiden för detaljplanen är 6 maj - 14 juni 2019.

Under tiden finns planförslaget utställt på Torghuset i Smålandsstenar och i receptionen på kommunhuset i Gislaved.

För utbyte av information och synpunkter, inbjuder vi till ett samrådsmöte i Torghuset, Smålandsstenar onsdag den 22 maj 2019  kl.18:30.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:

Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

kommunen@gislaved.se

Senast den 14 juni 2019 ska synpunkterna vara förvaltningen tillhanda.

Planhandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Utredningar

Geoteknisk undersökning BullerutredningPDF

Geoteknisk undersökning DagvattenhanteringPDF

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-24