Plankarta - samråd förslag

Plankarta - samråd förslag

Detaljplan för Åtterås 2:20 m.fl. inom Östra industriområdet i Smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Gislaveds kommun har som avsikt att pröva markens lämplighet för industrilokaler med tillhörande ytor, enligt beslut FÖP för Smålandsstenar/ Skeppshult 2018. Planförslaget har upprättats för att överföra planlagd mark för centrumändamål till industrimark och även för att släcka ut gällande bostadsändamål från planområdet.

Granskningstiden för detaljplanen är 21 juni – 16 augusti 2021

Under tiden finns planförslaget utställt i Torghuset i Smålandsstenar och i kommunhuset i Gislaved.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved
eller kommunen@gislaved.se

Senast den 16 augusti 2021 ska synpunkterna vara förvaltningen tillhanda.

Planhandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Sidan uppdaterades senast: