Plankarta för detaljplan Centrum 2 i Gislaved

Detaljplan för fastigheten centrum 2 M.FL. i Gislaved

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanen syftar i att möjliggöra en ny bebyggelse i centrala Gislaved. Visionen är att tillskapa moderna och hållbara bostäder i flerbostadshus med ett underliggande parkeringshus i två plan. Inom området ska det även inrymmas en förskola med tillhörande ytor och funktioner.

Johan Orreskolan ges en breddad användning så som bostad, skola och kontor och byggnadens kulturhistoriska värden värnas.

Detaljplanen syftar även i att möjliggöra utveckling av Johan Orreparken till ett aktivt utomhusområde för alla generationer.

Samrådstiden för detaljplanen är 8 februari – 28 mars 2021

Under tiden finns planförslaget utställt i kommunhuset i Gislaved.

För utbyte av information och synpunkter, inbjuder vi till ett digitalt samrådsmöte tisdag den 2 mars 2021 kl.18:30. 

  1. För att kunna delta på mötet behöver du ha tillgång till en digital enhet, exempelvis dator, smartphone eller surfplatta. För smartphone och surfplatta behöver du installera appen Microsoft Teams.

  2. Bäst förutsättningar för bra bild och ljud är en bra uppkoppling.

  3. När du anmäler ditt deltagande (via mail) kommer du få en Microsoft Teamslänk där du sedan kan ansluta till samrådsmötet.

  4. Ansvarig planarkitekt kommer vara uppkopplad till samrådsmötet redan 16:30 den 2 mars och då har du möjlighet att testa din teknik så det funkar inför mötet som startar 18:30.

  5. Du ansluter till mötet med ditt fullständiga namn.

  6. Frågor gällande detaljplanen tas i slutet av presentationen.

  7. Presentationen av detaljplanen kommer att spelas in och tillgängliggöras för de som inte kunnat närvara på mötet.

Du anmäler dig till det digitala samrådsmötet hos vigan.oruci@gislaved.se

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved
eller kommunen@gislaved.se

Senast den 28 mars 2021 skall synpunkterna vara förvaltningen tillhanda.

Planhandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Utredningar

Om betydande miljöpåverkanPDF

Om barnkonventionenPDF

Hus i Park, rev. 2020-11-26PDF

Hus i ParkPDF

KulturmiljöutredningPDF

Miljöteknisk markundersökning, Historisk inventeringPDF

Miljöteknisk markundersökning, ProvtagningsplanPDF

Miljöteknisk markundersökningPDF

TrafikbullerutredningPDF

Geoteknisk undersökning, MURPDF

Geoteknisk undersökning, PM1PDF

Inventering av trädPDF

SolstudiePDF

TrafikutredningPDF


Sidan uppdaterades senast: 2021-02-12