Plankarta Isabergsområdet

Detaljplan för Isabergsområdet, del av fastigheten Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 m.fl. i Hestra

Planens syfte och huvuddrag

Planområdet ligger inom Isabergsområdet, utmed riksväg 26. Planen möjliggör för huvudsakligen anläggningar för tillfällig vistelse, friluftsliv och camping och besöksanläggningar. Trafiksituationen inom området och även avfarten från väg 26 ses över. Hänsyn tas till olika faktorer såsom naturreservatet Isaberg, naturvärdena som finns inom området, närheten till väg 26 och riskerna som detta innebär, kulturmiljö samt miljö och infrastruktur. Den nya detaljplanen gäller för del av Vik 1:97 samt del av Bjärsved 5:40 med flera. Hela planområdet omfattar en yta på cirka 30 hektar.

Samrådstiden för detaljplanen är 23 december 2021 – 30 januari 2022

Under tiden finns planförslaget utställt i kommunhuset i Gislaved, biblioteket i Hestra samt på kommunens webbplats.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved
eller kommunen@gislaved.se

För utbyte av information och synpunkter, inbjuder vi till ett digitalt samrådsmöte torsdagen den 20 januari 2022 kl. 18.00. När du anmäler ditt deltagande (via mail) kommer du få en Microsoft Teamslänk där du sedan kan ansluta till samrådsmötet. Anmälning till det digitala samrådsmötet görs hos andrea.veres-barbuta@gislaved.se

Senast den 30 januari 2022 ska synpunkterna vara kommunen tillhanda.

Planhandlingar

Planbeskrivning Pdf, 19.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: