Plankarta för detaljplan för Norra Hestra Kyrkobol 1:39

Detaljplan för Norra hestra kyrkobol 1:39 m.fl. i Hestra

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att möjliggöra för omlokalisering av räddningstjänstens lokaler inom fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:39, från den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden där de för närvarande inryms. Planen syftar även till att möjliggöra för bostads- och centrumändamål, samt att säkerställa att strandskyddets syften uppfylls längs Agnsjön.

Samrådstiden för detaljplanen är 

10 oktober – 21 november 2022

Under tiden finns planförslaget utställt i kommunhuset i Gislaved, bibliotek i Hestra och Gislaved, samt på kommunens webbplats.

För utbyte av information och synpunkter, inbjuder vi till ett samrådsmöte i Hestras bibliotek, Mogatan 9A, tisdagen 25 oktober 2022 kl.18:30.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved
eller kommunen@gislaved.se

Senast den 21 november 2022 ska synpunkterna vara förvaltningen tillhanda.

Planhandlingar

Planbeskrivning Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: