Plankarta Östra Kallset 1.70 m.fl

Plankarta Östra Kallset 1.70 m.fl

Detaljplan för Östra kallset 1:70 m.fl. i skeppshult

Detaljplaneförslag vid Skeppshults bruk.

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att möjliggöra utökning av industri och verksamhet i ett känsligt område vid Skeppshult bruk. Det känsliga området utgör del av en kulturhistorisk värdefull miljö vid Nissan. Planområdet omfattas delvis av strandskydd och av ett större markområde med grundvattentillgångar, känslig för föroreningar. Det förekommer även jordbruksmark och markföroreningar samt delar av området påverkas av översvämningar. Bostäder och elproduktionsanläggningar angränsar till planområdet.

Planförslaget innebär att ett 5,5 hektar stort område i Skeppshult, söder om Bruksgatan och öster om ån Nissan, blir planlagt. Med planen kan befintlig industritomt expandera i en kulturhistorisk miljö. Del av Boarpsvägen som finns inom planområdet läggs om och en ny korsningspunkt med Bruksgatan, i ett läge öster om nuvarande läge. En del skogs- och jordbruksmark kommer tas i anspråk för exploateringen och viss bebyggd mark kommer återställas som naturmark. Förslaget innebär en mer välordnad och säker trafikföring förbi industriverksamheten och genomförande av skyddsåtgärder på grund av kända störnings- och säkerhetsrisker. Strandskyddet föreslås upphävas inom föreslagen kvartersmark. Planförslaget avviker delvis från översiktsplanen.

Planförslaget kommer att skickas ut på samråd och granskning innan planen antas av kommunfullmäktige.

Samråd

Planförslaget är ute på samråd. Syftet med samrådet är att berörda och intresserade får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Samrådstiden för detaljplanen är 16 maj - 27 juni 2022

Inlämning av synpunkter ska ske skriftligt och skickas in till:

Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved
eller kommunen@gislaved.se

Senast den 27 juni ska synpunkterna skickas in till kommunen.

Du kan se handlingarna analogt på Bengts Motorservice i Skeppshult och i Torghuset i Smålandsstenar samt på biblioteket i Gislaved tillsammans med flera tillhörande utredningar. Via kommunens kontaktcenter kan du även få hjälp om du vill få analoga handlingar skickade till dig.

För utbyte av information och synpunkter, bjuder kommun in till ett samrådsmöte tisdagen den 31 maj 2022 kl. 18.30 i Nordinskolan i Smålandsstenar.

Planhandlingar

Planbeskrivning Pdf, 5.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Information

För mer information eller frågor om planen kontakta kommunens kontaktcenter.

Sidan uppdaterades senast: