Fastigheten Göta 2 M.FL. i Gislaved - Weland

Planens syfte och huvuddrag

Förslagets syfte är att pröva om det är rimligt att utöka och uppdatera nuvarande användning för fastigheten Göta 2. Området i anslutning till Weland Industricenter AB är planlagd för industriändamål. Förslagets avsikt är pröva rimligheten i att exploatera samt pröva ytterligare användningsområden för hela fastigheten.

Samrådstiden för detaljplanen är 14 augusti - 29 september 2017

Under tiden finns planförslaget utställt i receptionen på kommunhuset i Gislaved.

För utbyte av information och synpunkter, inbjuder vi till ett samrådsmöte i kommunhuset Gislaved, (lokal Fegen) torsdagen den 7 september kl. 18.30.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:

Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

kommunen@gislaved.se

Senast den 29 september ska synpunkterna vara förvaltningen tillhanda.

Planhandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

DagvattenutredningPDF

GEOTEKNIK
Markteknisk undersökningsrapportPDF
Tekniskt PMPDF
Rapport kompletterande miljöteknisk undesökningPDF
Bilaga 1PDF
Bilaga 2PDF
Bilaga 3PDF
Bilaga 4PDF

Kulturhistorisk karaktäriseringPDF

Sidan uppdaterades senast: 2021-02-12