Plankarta för detaljplan Trafikplats i Smålandsstenar

Detaljplan för del av Åtterås 4:5 m.fl, Trafikplats I Norra smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Gislaveds kommun planerar utbyggnad av en ny huvudgata nordväst om Smålandsstenars tätort. Den aktuella vägen benämns Haghultsleden. Syftet med planen är att pröva och säkerställa placeringen av den nya Haghultsleden med anslutande gång- och cykelbana samt möjliggöra för anslutning av denna mot väg 26 på del av Åtterås 4:5 m.fl. i norra Smålandsstenar.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 10 december 2020. Förslaget har överklagats och överklagan har sänt till Mark-och miljödomstolen för prövning.

Planhandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Utredningar

TrakikbullerutredningPDF

Geoteknisk undersökningPDF


Sidan uppdaterades senast: 2021-01-12