Plankarta granskningsförslag

Plankarta granskningsförslag

Detaljplan för Isabergsområdet, del av fastigheten Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 m.fl. i Hestra

Planens syfte och huvuddrag

Planområdet ligger inom Isabergsområdet, utmed riksväg 26. Planen möjliggör för huvudsakligen anläggningar för tillfällig vistelse, friluftsliv och camping och besöksanläggningar. Trafiksituationen inom området och även avfarten från väg 26 ses över. Hänsyn tas till olika faktorer såsom naturreservatet Isaberg, naturvärdena som finns inom området, närheten till väg 26 och riskerna som detta innebär, kulturmiljö samt miljö och infrastruktur. Den nya detaljplanen gäller för del av Vik 1:97 samt del av Bjärsved 5:40 med flera. Hela planområdet omfattar en yta på cirka 30 hektar.

Granskningstiden för detaljplanen är 7 september – 5 oktober 2022

Under tiden finns planförslaget utställt i kommunhuset i Gislaved, biblioteket i Hestra samt på kommunens webbplats.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved
eller kommunen@gislaved.se

Senast den 5 oktober 2022 ska synpunkterna vara kommunen tillhanda.


Planhandlingar

Planbeskrivning Pdf, 12.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 349 kB, öppnas i nytt fönster.

Information

För mer information, frågor om planen eller utskrivna utredningar kontakta kommunens kontaktcenter.

Sidan uppdaterades senast: