Plankarta för detaljplan, Uvekull 5.1 i Smålandsstenar

Detaljplan för              UVEKULL 5:1 m.fl. inom västra industriområdet  i Smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att skapa en flexiblare framtidsplanering med möjligheter att utveckla den industriella verksamheten samt möjliggöra en långsiktigt säkrare trafiksituation med minskade risker inom bostadskvarteren mellan väg 26 och Västra industriområdet. En ny detaljplan ska skapa en tydligare avgränsning med ett funktionellt skydd mellan industrikvarter och närliggande bostadsområden. Planen ger möjlighet att förbättra aspekter avseende risk-, hälso- och miljöfrågor.

Granskningstiden för detaljplanen är 25 novemver - 15 januari 2021.

Under tiden finns planförslaget utställt på Torghuset i Smålandsstenar och i receptionen på kommunhuset i Gislaved.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:

Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

kommunen@gislaved.se

Senast den 15 januari 2021 ska synpunkterna vara förvaltningen tillhanda.

Planhandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

SamrådsredogörelsePDF

Utredningar

Bullerutredning (2015/2016)PDF

Bullerutredning (2019)PDF

Dagvattenhantering (2019)PDF

Markundersökning (2017)PDF

Markundersökning (2020-1)PDF

Markundersökning (2020-2)PDF

Sidan uppdaterades senast: