Flygbild över planområdet

Flygbild över planområdet

Detaljplan för Åtterås 2:20 m.fl. inom Östra industriområdet i Smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Gislaveds kommun har som avsikt att pröva markens lämplighet för industrilokaler med tillhörande ytor, enligt beslut FÖP för Smålandsstenar/ Skeppshult 2018. Planförslaget har upprättats för att överföra planlagd mark för centrumändamål till industrimark och även för att släcka ut gällande bostadsändamål från planområdet. Syftet är att skapa flera fastigheter för industriändamål för att pröva möjligheten till en utökning av befintliga industriverksamheter.

Sidan uppdaterades senast: 2021-01-13