Flygfoto över området

Flygfoto över området

Detaljplan Bro till bro
fastigheten Anderstorp 9:233 m.fl. i Anderstorp

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanen syfte är att möjliggöra bostadsbyggnation och lokaler i Anderstorps centrum. Riktlinjer för planarbetet ska inhämtas från visionen Bro till Bro för området. Gröna strukturer ska upprättas och dagvatten ska fördröjas och hanteras i enlighet med kommunens VA-policy.

Planförslaget kommer att skickas ut på samråd och granskning innan planen antas av kommunfullmäktige.

Sidan uppdaterades senast: