Flygbild med planavgränsning

Flygbild över planområdet

DETALJPLAN FÖR utökning av södra industriområdet, DEL av fastigheten åtterås 19:42 M.FL. I Smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att möjliggöra expansion av befintligt industriområde i södra Smålandsstenar som medför till trafiksäkra förbindelser till, från och förbi orten. Planen syftar även till att möjliggöra för en omlokalisering av Oskarstippens återvinningscentral.

Södra industriområdet i Smålandsstenar expanderas söderut vilket medför till större markarbeten, utbyggnad och ombyggnad av ny och befintlig infrastruktur. Även sammanhängande grönområden anläggs för att dra nytta av diverse ekosystemtjänster.

Planförslaget kommer att skickas ut på samråd och granskning innan planen antas av kommunfullmäktige.

Information

För mer information eller frågor om planen kontakta kommunens planhandläggare eller kontaktcenter, tel: 0371-81000

Sidan uppdaterades senast: