Plankarta Viks strand granskning 3 20180627

Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att möjliggöra ett område för fritidsbebyggelse, friluftsliv och ett mindre antal permanentbostäder i strandnära läge i Vik vid Vikaresjön.

Planområdet omfattar cirka 10 hektar som idag består av mager skogsmark. Det är viktigt att naturen inom planområdet bevaras så långt det är möjligt och att byggnader och andra anläggningar anpassas och utförs med stor hänsyn till naturen.

Användningen är i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Isabergsområdet (KF 2012-12-13) som gjordes av Gislaved och Gnosjö kommun, samt planen för ”Landsbygdsutveckling i strandnära läge” (KF 2014-02-27).

Arbetet med detaljplanen

När en detaljplan upprättas har allmänheten rätt att komma med synpunkter under samrådsskedet. Samrådet varade mellan 18 juni – 15 september 2014 och förslaget fanns utställt på biblioteket i Hestra samt i bygg- och miljöförvaltningens lokaler i Gislaved. Myndigheter, sakägare och berörda informerades skriftligen och annonsering om samrådet med inbjudan till samrådsmöte gjordes i ortstidningarna. På samrådsmötet diskuterades allmänhetens tillgång till badstranden och frågor rörande vatten och avlopp. Det fördes även diskussioner om risken för överexploatering och bevarandet av de naturgivna förhållandena som finns i dagsläget. Utifrån yttranden som inkommit under samrådstiden upprättades en samrådsredogörelse och planförslaget reviderades.

Den reviderade planen ställdes ut för granskning. Myndigheter, sakägare och berörda informerades skriftligen och annonsering om utställningen gjordes i ortstidningarna. Förslaget fanns utställt för granskning under tiden 2 februari – 23 februari 2015 på biblioteket i Hestra samt i kommunhuset i Gislaved. Utifrån yttranden som inkommit under granskningen upprättades ett utlåtande och mindre ändringar gjordes. Bygg- och miljönämnden godkände planen vid sitt sammanträde den 7 maj 2015.

Kommunfullmäktige antog vid sitt sammanträde den 1 juni 2015 detaljplanen för Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58.

Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade den 12 oktober 2015 att upphäva kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. Länsstyrelsens skäl till upphävandet var att förutsättningarna för att lösa vatten- och avloppsfrågan lokalt inom planområdet inte var tillräckligt utrett.

Planen reviderades och kompletterades med en översiktlig VA-utredning och ställdes ut för granskning en andra gång.

Myndigheter, sakägare och berörda informerades skriftligen och annonsering om utställningen gjordes i ortstidningarna. Förslaget fanns utställt för granskning under tiden 18 januari – 22 februari 2016 på biblioteket i Hestra samt i bygg- och miljöförvaltningens lokaler i Gislaved. Utifrån yttranden som inkommit under granskningen upprättades ett utlåtande och mindre ändringar gjordes. Bygg- och miljönämnden godkände planen vid sitt sammanträde 31 mars. De som yttrat sig under granskningen underrättades via brev om beslutet.

Kommunfullmäktige antog vid sitt sammanträde den 28 april detaljplanen för Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58.

Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade den 10 maj 2016 att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Detaljplanen blev överklagad. Den 30 augusti 2016 avslog Länsstyrelsen överklagandena och fastställde kommunfullmäktiges beslut att anta planen.

Länsstyrelsens beslut överklagades hos mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Den 24 maj 2017 ansåg mark- och miljödomstolens dom att det måste göras en närmare inventering av förekomsten inom planområdet av skyddade arter såsom mattlummer, samt en analys av vilka konsekvenser för skyddade arter en exploatering skulle kunna ha på kortare och längre sikt och en redovisning av möjliga skyddsåtgärder.

Gislaveds kommun ansökte om prövningstillstånd hos mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 12 januari 2018 att inte ge prövningstillstånd och att mark- och miljödomstolens dom står fast.

Kommunen beslutade att anpassa/komplettera detaljplanen enligt mark- och miljödomstolens dom. Planförslaget har kompletterats med en naturinventering som redovisar vilka värdefulla arter som finns inom området och vilka åtgärder som tas för att bevara dem. Bebyggelseområdets utformning har anpassats och minskats med hänsyn till resultatet av inventeringen. Därför ställdes den reviderade detaljplanen ut för granskning igen.

Förslaget fanns ute på granskning under tiden 9 juli - 12 augusti 2018.

Under tiden fanns planförslaget utställt på Biblioteket i Hestra och i kommunhuset på Stortorget 1 i Gislaved.

Kontakta Bygg- och miljöförvaltningen om ni önskar ta del av ytterligare material eller har frågor om planen.

Frågor i ärendet ska skickas till:
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved
kommunen@gislaved.se

Planhandlingar

Planbeskrivning inklusive behovsbedömningPDF

PlankartaPDF

Bilagor

NaturvärdesinventeringPDF

Översiktlig VA-utredningPDF

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-23