Plankarta SM96, lagakraftvunnen Åtteråsskola

DEL AV ÅTTERÅS 19:298 M.FL. ÅTTERÅSSKOLAN I Smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att ändra markanvändningen från allmänt ändamål och park till skola, tekniska anläggningar, natur, gata samt gång- och cykelvägar. Planändringen förbättrar angöringen till området genom anläggande av en ny lokal gata, ny parkering, bilangöring samt gång- och cykelstråk i området.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 25 september 2019.

Planhandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Sidan uppdaterades senast: