Nordinområdet etapp 2 fastigheten Åtterås 2:26 i smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att ändra det tidigare allmänna ändamålet till skola och idrottsändamål samt att möjligöra byggnation av en ny sporthall, ändamålsenliga ytor för angöring, parkering samt gång- och cykelstråk.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 24 maj 2018.

Planbeskrivning Pdf, 19.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 308.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: