Övriga planer och program

Här hittar du planer och program som inte är av samma juridiska betydelse som översiktsplaner eller detaljplaner, men ändå är viktiga underlag för fortsatt planering eller åtgärder.

Planprogram

Kommunen har tre antagna planprogram, som kan liknas vid ett mellansteg innan framtagande av detaljplan, men inte så omfattande och översiktlig som en fördjupning av översiktplanen.

Utvecklingsprogram

Utvecklingsprogram är underlag för fortsatt utveckling och planering av olika områden eller för särkilda syften, som till exempel grönstruktur. Utvecklingsprogrammen kan ha varierande detaljeringsgrad och vara av olika karaktär och fungera som stöd för både utveckling, underhåll och skötsel.

Sidan uppdaterades senast: 2019-04-16